Browsing by Author ยุพิน, อินทะยะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
25-May-2015การคิดเเก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมแบบอริยสัจ 4 สาระเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดกู่คำ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่พรศรี, อุ่นตุ้ม; สกล, แก้วศิริ; ยุพิน, อินทะยะ
9-Aug-2015การจัดการเรียนรู้แบบเอ็กซ์พลิซิทเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่วัชรี, ไชยบุตร; ยุพิน, อินทะยะ; ศศิธร, อินตุ่น
5-Apr-2015การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงเเละการเขียนคำศัพท์ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวงจุฬาลักษณ์, นัคคีย์; ยุพิน, อินทะยะ; ศศิธร, อินตุ่น
15-Dec-2015การบริหารจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนโรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายพิมลมาศ, ยะอนันต์; ยุพิน, อินทะยะ; ณัฐิยา, ตันตรานนท์
2561การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยกรณี : การพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานยุพิน, อินทะยะ
5-Aug-2019การประเมินหลักสุตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1สายพิณ, งามสนิท; ชาตรี, มณีโกศล; ยุพิน, อินทะยะ
2016การพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญระดับตีความ โดยใช้ชุดนิทานคุณธรรม 8 ประการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โสภา, สุวรรณ์; ยุพิน, อินทะยะ; ศศิธร, อินตุ่น
22-Dec-2015การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามแบบหมวกหกใบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปรารถนา, วงษ์ชื่น; ยุพิน, อินทะยะ; ศศิธร, อินตุ่น
4-Jul-2016การพัฒนาความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย โดยใช้กิจกรรมแผนผังความคิดจุฑามาศ, คำยอง; ยุพิน, อินทะยะ; ผจงกาญจน์, ภู่วิภาดาวรรธน์
25-May-2015การพัฒนาพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ต้นข้าวปลายนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงรียนบ้านหล่ายท่า อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนนวลลาวัลย์, ต๊ะลิสังวาลย์; สกล, แก้วศิริ; ยุพิน, อินทะยะ
19-Dec-2014การพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่นอำเภอปาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอนยุพเรศ, คอทอง; วชิรา, เครือคำอ้าย; ยุพิน, อินทะยะ
25-May-2015การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่พัฒนา, พิทาคำ; ยุพิน, อินทะยะ; เสริมศักดิ์, นันทิทรรภ
4-Jul-2016การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรระดับประถมศึกษาของประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นเจษฎา, แก้ววรา; ชาตรี, มณีโกศล; ยุพิน, อินทะยะ
30-Jun-2016การใช้สื่อสภาพจริงเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3รมินตรา, วรงค์ปกรณ์; ศศิธร, อินตุ่น; ยุพิน, อินทะยะ
2551แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนการสอนยุพิน, อินทะยะ