Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 41 to 60 of 735 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
11-Nov-2015การศึกษาจุลินทรีย์ ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารประกอบคาร์โบไฮเดรตในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตขนมจีนแสงหลู่, วัชรินทร์
11-Nov-2015อนาคตภาพการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพสำหรับผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดเชียงใหม่เหล็กสมบูรณ์, ทรงกรด
11-Nov-2015การวิเคราะห์ปัจจัยบริหารความเสี่ยงในการพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อเพื่อการลงทุนสำหรับธุรกิจรถเช่าในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเมฆพัฒน์, ธนวัช
11-Nov-2015การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของแมลงน้ำและสาหร่ายขนาดใหญ่ในการบ่งชี้คุณภาพน้ำในลุ่มน้ำแม่ลาวเมืองปุ๊ด, อานุภาพ
11-Nov-2015รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายผู้ค้าไทย-เมียนมาร์-อินเดีย ภายใต้ความร่วมมือ BIMSTECวิริยานุภาพพงศ์, สมพร
11-Nov-2015รูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1ชัยวรรณ, เชิดพงศ์
11-Nov-2015รูปแบบการสื่อสารในการเผยแพร่พุทธธรรมของพระธรรมจาริก ตำบลบ้านจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่ทิตา, ผัดคำ
11-Nov-2015ผู้อพยพชาวไทยใหญ่กับแนวทางการพัฒนาดุลยภาพด้านความมั่นคงของไทยติยะโคตร, วีระพล
11-Nov-2015การสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง อนุพันธ์สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ศรีสุวรรณ์, อุทัย
11-Nov-2015การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่เลิศพิพัฒน์วงศ์, สุรีย์
11-Nov-2015ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์ต่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่กันทะโย, วัชระ
11-Nov-2015เครือข่ายการค้าปศุสัตว์ไทย-ลาวยารังสี, ยุทธศักดิ์
11-Nov-2015การเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายของชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงที่มีภาวะเครียดในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสบหาร ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนโอภาสฐิติยศ, ธมนรดา
11-Nov-2015การศึกษาแนวคิดคติจักรวาลวิทยาในพระพุทธศาสนาจากงานจิตรกรรมล้านนาเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยคูภานุมาต, ฉลองเดช
11-Nov-2015การสร้างเสริมสุขภาพผู้อพยพย้ายถิ่นจากรัฐฉานในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแสงต่าย, ชนินทร์
11-Nov-2015ความหลากหลายของสาหร่ายขนาดใหญ่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์และไดอะตอมพื้นท้องน้ำ และการใช้เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ำในแม่น้ำลี้ จังหวัดลำพูนชูมก, พิชยา
11-Nov-2015การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาวิชาชีพครูที่สอดคล้องกับบริบทแม่ฮ่องสอนมูลสถาน, รุ่งทิวา
11-Nov-2015อิทธิพลของสื่อบันเทิงเกาหลีที่มีต่อพฤติกรรมการเลียนแบบของกลุ่มคลั่งไคล้ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่เมธะพันธุ์, รัตนาภรณ์
11-Nov-2015การรื้อฟื้นตำนานพระธาตุหม้อคว่ำในฐานะสื่อพื้นบ้านปิยะโกศล, สุทธิมั่น ปิยะโกศล
11-Nov-2015ปัจจัยที่ตัดสินใจมาท่องเที่ยวอุทยานหลวงราชพฤกษ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยมานะ, วนิดา