Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 41 to 60 of 295 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
11-Nov-2015ผลสัมฤทธิ์และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เศษส่วน ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพียรประกอบ, วารุณี
11-Nov-2015องค์ประกอบของเรื่องกับคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในนวนิยายเยาวชนที่ชนะกาประกวดรางวัลแว่นแก้ว พ.ศ. 2544-2553หาญจักราพิทักษ์, จิตราภรณ์
11-Nov-2015ภาวะผู้นำที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่ม 1ทายะ, ณรงค์ฤทธิ์
11-Nov-2015การพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อการจัดการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่อินต๊ะเขียว, ณัฏฐชัย
11-Nov-2015การพัฒนากระบวนการศิลปะการละครเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สุกัณศีล, ภัทรศิลป์
11-Nov-2015การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง น้ำ ฟ้า และดวงดาว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5เทพวงค์, เหมือนฝัน
11-Nov-2015การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ 4 MAT เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ สำหนับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ลือนาม, สิริวัฒน์
11-Nov-2015การมีส่วนร่วมของภาคีสุขภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนวงศ์ศักดิ์ศรี, เรวัตร
11-Nov-2015การสร้างและใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง โรงเรียนบ้านผาแดงอินต๊ะ, เมลดา
11-Nov-2015การสร้างหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติม อาชีพในท้องถิ่น : การทำเมี่ยงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6อุปนันท์, ดลนภา
11-Nov-2015การศึกษาจุลินทรีย์ ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารประกอบคาร์โบไฮเดรตในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตขนมจีนแสงหลู่, วัชรินทร์
11-Nov-2015อนาคตภาพการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพสำหรับผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดเชียงใหม่เหล็กสมบูรณ์, ทรงกรด
11-Nov-2015การพัฒนาชุดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนนักกีฬาลีลาศไทยสู่มาตรฐานสากลโพธิมู, ภัททิตา
11-Nov-2015การวิเคราะห์ปัจจัยบริหารความเสี่ยงในการพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อเพื่อการลงทุนสำหรับธุรกิจรถเช่าในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเมฆพัฒน์, ธนวัช
11-Nov-2015การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของแมลงน้ำและสาหร่ายขนาดใหญ่ในการบ่งชี้คุณภาพน้ำในลุ่มน้ำแม่ลาวเมืองปุ๊ด, อานุภาพ
11-Nov-2015รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายผู้ค้าไทย-เมียนมาร์-อินเดีย ภายใต้ความร่วมมือ BIMSTECวิริยานุภาพพงศ์, สมพร
11-Nov-2015รูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1ชัยวรรณ, เชิดพงศ์
11-Nov-2015รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ทุรกันดารนวลแก้ว, ศิริพงษ์
11-Nov-2015การสร้างรูปแบบแรงจูงใจในการรับบริการคุมกำเนิดของหญิงชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่กันมงคล, เสวต
11-Nov-2015รูปแบบการสื่อสารในการเผยแพร่พุทธธรรมของพระธรรมจาริก ตำบลบ้านจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่ทิตา, ผัดคำ