Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 30 to 49 of 1392 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
19-Jul-2019กระบวนการบริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีทในจังหวัดเชียงใหม่ชวนชม, บุญศิริ; ประสิทธิ์, ม้าลำพอง; ดาวรุ่ง, วีระกุล
Mar-2004กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาการรักษาสุขภาพของชาวไทเขิน : กรณีศึกษาบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ศิรานุช, อ่อนอ้น; พีระพงศ์, บุญศิริ; จินตนา, มัธยมบุรุษ
2550กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมในการพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อสรางความ เขมแข็งใหกับชุมชนตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม่เซียซาร, อัจฉรียา; จิตรวิจารณ, ชวิศ
2561กลยุทธ์การตลาดเชิงพันธมิตรเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนชุติมันต์, สะสอง
30-Mar-2016กลยุทธ์การบริหารผ้าไหมลายสันกำแพงเพื่อพัฒนาสู่การคุ้มครองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยมีส่วนร่วมของชุมชน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่พลอาจ, เพียงตะวัน; Pol-ard, Piangtawan
2561กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภาสกร, แห่งศักดิ์ศรี
11-Nov-2015กลยุทธ์การพัฒนาส่วนผสมทางการตลาตผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารขบเคี้ยวของกลุ่มผู้ประกอบการในอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนอ่อนตวงศ์, ปวิช
2560กลยุทธ์การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนบัญชา, อินทะกูล
2556กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนเครือข่ายการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมของมูลนิธิดรุณาทรขวัญใจ คมคาย
25-May-2015กลยุทธ์การใช้สื่อเพื่อการสื่อสารการตลาดของธุรกิจนำเที่ยว ในอำเภอเมืองเชียงใหม่กลุ่มบริษัทเกาหลี-ไทยหทัยทิพย์, คงแดง; กมลณัฏฐ์, พลวัน
29-Jan-2561กลยุทธ์แห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการภาครัฐของไทยเสถียรคง, จตุพร
25-Jan-2561กลองบูชาในสังคมและวัฒนธรรมของชาวเชียงใหมจันทะวงศ์, พรสวรรค์
20-May-2015กลุ่มอาการผิดปกติของโครงร่างกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานในบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่เชน, คำปา; ณรงค์, ณ เชียงใหม่; พิศักดิ์, ชินชัย
2550การกระจายและฤทธิ์การก่อกลายพันธุ์ของอนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (พีเอ็ม2.5) ในอากาศภายนอกและภายในอาคาร วิทยาเขตเวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฉุนรัมย์, อาจารย์ ดร.ณรงค์พันธ์; Chunram, Dr. Narongpan
2550การกำจัดขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายยากโดยใช้ไส้เดือนดินใจเตี้ย, สามารถ; Jitia, Samart
2561การกำจัดศัตรูพืชในนาข้าวโดยใช้นก การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนาข้าวอินทรีย์และอนินทรีย์สุภาหาญ, ณัฐธิดา
2561การกำจัดศัตรูพืชในนาข้าวโดยใช้นก การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนาข้าวอินทรีย์และอนินทรีย์ณัฐธิดา, สุภาหาญ
15-Mar-2017การกำจัดสีโรดามีน บีด้วยเปลือกสละตุ้ยพรม, รัชนีกร; จันทร์ต๊ะ, สุวคนธ์; Janta,Suwakon
2561การขยายพันธุ์จันทน์ผาโดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชธงชัย, ศรีตะปัญญะ
2561การขยายพันธุ์หญ้าหวานโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในระบบแช่ชั่วคราวกิตติศักดิ์, โชติกเดชาณรงค์