Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 42 to 61 of 1394 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
20-May-2015กลุ่มอาการผิดปกติของโครงร่างกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานในบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่เชน, คำปา; ณรงค์, ณ เชียงใหม่; พิศักดิ์, ชินชัย
2550การกระจายและฤทธิ์การก่อกลายพันธุ์ของอนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (พีเอ็ม2.5) ในอากาศภายนอกและภายในอาคาร วิทยาเขตเวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฉุนรัมย์, อาจารย์ ดร.ณรงค์พันธ์; Chunram, Dr. Narongpan
2550การกำจัดขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายยากโดยใช้ไส้เดือนดินใจเตี้ย, สามารถ; Jitia, Samart
2561การกำจัดศัตรูพืชในนาข้าวโดยใช้นก การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนาข้าวอินทรีย์และอนินทรีย์สุภาหาญ, ณัฐธิดา
2561การกำจัดศัตรูพืชในนาข้าวโดยใช้นก การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนาข้าวอินทรีย์และอนินทรีย์ณัฐธิดา, สุภาหาญ
15-Mar-2017การกำจัดสีโรดามีน บีด้วยเปลือกสละตุ้ยพรม, รัชนีกร; จันทร์ต๊ะ, สุวคนธ์; Janta,Suwakon
2561การขยายพันธุ์จันทน์ผาโดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชธงชัย, ศรีตะปัญญะ
2561การขยายพันธุ์หญ้าหวานโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในระบบแช่ชั่วคราวกิตติศักดิ์, โชติกเดชาณรงค์
2561การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบ้านเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ประวัติ, พื้นผาสุข
2561การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่จักรปรุฬห์, วิชาอัครวิทย์
2561การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนบ้านปางมะเยา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่จักรปรุฬห์, วิชาอัครวิทย์
2561การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่สำเนา, หมื่นแจ่ม
2561การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบ้านแม่อ้อใน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่สนิท, หาจัตุรัส
2548การคัดเลือกจุลินทรีย์ในลูกแป้งเพื่อพัฒนาเป็นกล้าเชื้อ บริสุทธิ์ในการหมักผลิตภัณฑ์จากข้าวชมเชย, อัจฉรียา; Chomchoei, Atchareeya; ปราโมกข์ชน, พสุ; Pramokchon, Pasu
2560การคำนึงด้านความปลอดภัยที่มีผลมาจากการขยายตัวของสายการบิน ต้นทุนต่ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลัลลิยา, แพร่พาณิชวัฒน์; กนกวรรณ, พีรพงศ์เดชา; สุทธามณี, ธนะบุญเรือง; จักรพันธ์, เพชรขำ; พิชญา, มณีรัตน์
25-May-2015การคิดเเก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมแบบอริยสัจ 4 สาระเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดกู่คำ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่พรศรี, อุ่นตุ้ม; สกล, แก้วศิริ; ยุพิน, อินทะยะ
2552การจัดการการเรียนรู้เพื่อพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบทและชุมชนเมืองจังหวัดเชียงใหม่สมยานะ, วีระศักดิ์
2551การจัดการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่สมยานะ, วีระศักดิ์
2553การจัดการการเรียนรู้เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัย ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่สมยานะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์
28-Jan-2561การจัดการการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ต่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของภาคชนบทและ ชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่สุระ, อ.ดร.กาญจนา