Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 224 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
17-Nov-2015การประเมินความรู้ ความเข้าใจและเจตคติของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่มีต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติ ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551ทองวินิชศิลป, วรุณรัตน์
17-Nov-2015ผลกระทบทางสังคมต่อชุมชนจากการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่ด่านชายแดนห้วยโก๋น จังหวัดน่านคฤหานนท์, ธานินทร์
17-Nov-2015ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดทำผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทะนุดี, ภาคภูมิ
19-Nov-2015แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนห้องสอนศึกษาดวงเกตุ, สายสุนีย์
11-Nov-2015การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยใช้สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนตาวากุล, สาคเรศ
18-Nov-2015เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารกับครูผู้สอนในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 เกี่ยวกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)วงค์คำลือ, ศรีใจ
18-Nov-2015การศึกษาเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม : \b กรณีศึกษาหมู่บ้านห้วยผึ้ง ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนแสงต่าย, ชนินทร์
19-Nov-2015การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22ปันคำมา, ดิษฐ์ลดา
17-Nov-2015ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอออล์ของสตรี ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่จิงต๊ะ, มัลลิกา
17-Nov-2015ระดับความรู้เกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการ มหาลัยวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กาวี, ฉัตราภรณ์