Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 251-260 of 519 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
25-May-2015ผลการใช้วิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางที่มีต่อทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ และการกล้าแสดงออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกมล-เรียมสุโกศล (บ้านผาใต้)ภัทรวดี, ปันติ; ชาตรี, มณีโกศล; ศิริพร, ขีปนวัฒนา
31-Mar-2015การสร้างหนังสือการ์ตูนเสริมประสบการณ์ ชุดวิถีชีวิตล้านนา สำหรับผู้เรียนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ 6สุนทรี, คุณา; สนิท, สัตโยภาส; โกชัย, สาริกบุตร
11-Mar-2015อิทธิพลของคุณค่าตราสินค้าที่มีต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ทโฟนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่กิตติพงศ์, ออนเป็ง; วันนิวัต, ปันสุวงค์
24-Apr-2015ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กษิรา, วงศ์สุวรรณ; กาญจนา, สุระ
25-May-2015แรงจูงใจของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พักตร์พิมล, สมบัติใหม่; กมลทิพย์, คำใจ
9-Aug-2015การศึกษา ความหมาย คุณค่าของภูมินามจากตำนานพื้นบ้านในชุมชนอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนวันวิสา, คำพิกาศ; นราวัลย์, พูลพิพัฒน์; รังสรรค์, จันต๊ะ
18-Aug-2015แบบเรื่องพฤติกรรมด้านมืดของตัวละครเอกในนวนิยาย ของ "ม.ล. ศรีฟ้า มหาวรรณ"ประภาพร, มอญแสง; สนิท, สัตโยภาส; นราวัลย์, พูลพิพัฒน์
20-Mar-2015โครงสร้าง บุคลิกภาพ และคุณค่าต่อสังคมในนวนิยายของ "กิ่งฉัตร"จารวี, บัวขม; สนิท, สัตโยภาส; โกชัย, สาริกบุตร
24-Aug-2015การใช้ยีสต์เสริมอาหารสำหรับอนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศนุชนาถ, ล่องมัจฉา; กัลทิมา, พิชัย; วัชรี, หาญเมืองใจ
21-May-2015การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมเรียนรู้ตามทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนบวกครกเหนือ จังหวัดเชียงใหม่อุไรวรรณ, ทองพฤกษ์; อนงค์ศิริ, วิชาลัย; วชิรา, เครือคำอ้าย