Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 471-480 of 634 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
19-Jul-2019กระบวนการบริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีทในจังหวัดเชียงใหม่ชวนชม, บุญศิริ; ประสิทธิ์, ม้าลำพอง; ดาวรุ่ง, วีระกุล
19-Jul-2019การใช้กระบวนการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตอำเภอแม่สะเรียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2มนัส, จันทร์กุญชร; สุธีร์, นนทภา; จินตนา, มัธยมบุรุษ
19-Jul-2019การบริหารจัดการหอพักของโรงเรีนยรัฐบาลและเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ตามความคิดเห้นของนักเรียนพักนอนขจร, โล่ภูสรรค์; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
19-Jul-2019การทดลองใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย อายุ 5-6 ปีศุภฎี, ชิกว้าง; เยี่ยมลักษณ์, อุดาการ; ณัฐวุฒิ, ณ ปั๋น
19-Jul-2019การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน เรื่อง ตัวอักษร ฮิรางานะทนงศักดิ์, จันทบุรี; เรืองวิทย์, นนทภา; วลัยพร, กาญจนการุณ
26-Jul-2019การศึกษาการบริหารสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาละอูบ เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ณรงค์, ศิริอางค์; เสริมศักดิ์, นันทิทรรภ; เยี่ยมลักษณ์, อุดาการ
19-Jul-2019การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เกมปริศนาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4แสงจันทร์, ใจแก้ว; นิยม, ยอดมนต์; วสันต์, จินดารัตนาภรณ์
19-Jul-2019การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแสดงความเคารพตามมารยาทไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3พันธุ์ทิพย์, โลราช; สนิท, สัตโยภาส; หนูม้วน, ร่มแก้ว
24-Jul-2019การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2003 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูลสุวิศิษฏ์, กั้นหยั่นทอง; เรืองวิทย์, นนทภา; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
24-Jul-2019การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Simple Tense และ Past Simple Tense ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1ปานฤทัย, สิทธิราษฎร์; สุธีร์, นนทภา; กมลณัฏฐ์, พลวัน