Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 64 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
15-Mar-2017การกำจัดสีโรดามีน บีด้วยเปลือกสละตุ้ยพรม, รัชนีกร; จันทร์ต๊ะ, สุวคนธ์; Janta,Suwakon
5-Oct-2017ปัจจัยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กัญชลี, หมูฝั้น; กัลยา, ใจรักษ์
8-Nov-2017การพัฒนาสื่อด้านสุขภาพเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกสำหรับแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวชนเผ่าลาหู่ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่สงกรานต์, ลาพิมล; สามารถ, ใจเตี้ย; สิวลี, รัตนปัญญา
23-Nov-2017พฤิตกรรมเสี่ยงต่ออาการปวดหลังของเกษตรกรชาวสวนลำไยที่เข้ารับการรักษาโดยวิธีกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนสิริโชค, ปะทิ; สายหยุด, มูลเพ็ชร์; พิศักดิ์, ชินชัย
2-Sep-2017ความรู้และทักษะในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ๋องสอนวินัย, พันอ้วน; จิติมา, กตัญญู; วันทนีย์, ชวพงค์
5-Oct-2017ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ศศิจันทร์, ปัญจทวี; กัลยา, ใจรักษ์
15-Oct-2017ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ของข้าราชการทหารประจำ สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7ณัฐวัตร, เป็งวันปลูก; กัลยา, ใจรักษ์
5-Oct-2017ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ของผู้สูงอายุเฉลิมศักดิ์, บุญประเสริฐ; กัลยา, ใจรักษ์
24-May-2017ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทบำรุงร่างกายของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่กมลชนก, ก้าวสัมพันธ์; ปะราสี, เอนก
11-Sep-2017ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน้ำมันของผู้บริโภค เขตอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเขียงรายวรารักษ์, สักแสน; ปะราสี, เอนก