Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-8 of 8 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
18-Nov-2015การสร้างชุดฝึกทักษะทางการอ่านและการเขียนคำศัพท์ในมาตราแม่กนสำหรับนักเรียนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ชาวไทย, สุวิทย์
11-Nov-2015การสร้างและใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง โรงเรียนบ้านผาแดงอินต๊ะ, เมลดา
17-Nov-2015การใช้หนังสือเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านพุย อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่สง่ารูป, ธมลวรรณ
5-Apr-2015การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงเเละการเขียนคำศัพท์ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวงจุฬาลักษณ์, นัคคีย์; ยุพิน, อินทะยะ; ศศิธร, อินตุ่น
22-Dec-2015การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามแบบหมวกหกใบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปรารถนา, วงษ์ชื่น; ยุพิน, อินทะยะ; ศศิธร, อินตุ่น
25-Jun-2019การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2ราณี, ไชยวงค์; ณัฐวุฒิ, ณ ปั่น; สนธยา, สวัสดิ์
27-Jun-2019การสร้างชุดฝึกทักษะทางการอ่านและการเขียนคำศัพท์ในมาตราแม่กนสำหรับนักเรียนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1สุวิทย์, ชาวไทย; ปิยะดา, พูลทาจักร์; สมบูรณ์, ยาวินัง
11-Nov-2015การศึกษาผลประเมินการวิเคราะห์ ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2สุพัตรา ดวงแก้วกลาง