Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
20-Jun-2019การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ประภาวดี, แก่นจันทร์หอม; สุนันทา, เอี่ยมสำอางค์; เพิ่มศักดิ์, สุริยจันทร์
26-Jun-2019การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผังความคิดและการเรียนแบบปกติพัชรินทร์, ก้างออนตา; ณัฐวุฒิ, ณ ปั่น; วรพรรณ, สิทธิเลิศ
26-Jun-2019การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อรุณศรี, วัลลภา; ณัฐวุฒิ, ณ ปั่น; เยี่ยมลักษณ์, อุดาการ