Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การพัฒนาระบบประเมินการสอน แบบออนไลน์ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รัตนชูโชค, พรวนา; เพตะกร, รสลิน
2549การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2548 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ลักษมีวาณิชย์, วิไลพร; สิริกุลรัตน์, กาญจนา; กิตติวรเชฏฐ์, กวี; ไหมทอง, วิระภรณ์; รัตน์จิรานุกูล, ภาคภูมิ; ทิพรัตน์, สุเทพ; โรจนพานิชย์กิจ, ภาธร; ระบอบ, พิชัย; ประมุขกุล, เพ็ญศรี; สุทธาชัย, สมิง; เรียบเรียง, ถนอมขวัญ
2561การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ปรัชญา, ไชยวงศ์
2561ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของสำนักงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศุภชัย, ไชยาแจ่ม