Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 16 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
13-Mar-2016ศึกษาภาวะการค้าชายแดนไทย – จีนตอนใต้ ด้านงานหัตถกรรมช่าง 10 สาขา ของภาคเหนือตอนบนภาสกร, โทณะวณิก; Passakorn, Tonawanik
26-May-2016รูปแบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลายสันกำแพงต่อการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ของชุมชนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ศุภฤกษ์, ธาราพิทักษ์วงศ์
26-May-2016แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มของอาหารท้องถิ่นภาคเหนือ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน: การวิเคราะห์จากมุมมองผู้บริโภคพชรพร, อากรสกุล; กันตา, ตันนิยม
26-May-2016การพัฒนากลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลายสันกำแพงจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่พุทธมน, สุวรรณอาสน์; สัชฌุเศรษฐ์, เรืองเดชสุวรรณ
30-May-2016วิธีสอนภาษาอังกฤษแบบเน้นการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาแบบบูรณาการสำหรับนักเรียนเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในชุมชนชนบทภัทรกมล, รักสวน; Pattaragamon, Ruksuan
30-May-2016ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนากับการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ณัทธร, สุขสีทอง; Nuttathon, Sucksitong
14-Mar-2016กลยุทธ์การบริหารผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลายสันกำแพง เพื่อพัฒนาสู่การคุ้มครองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่เพียงตะวัน, พลอาจ; Piangtawan, Pol-Ard
29-May-2016การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ศศิพินต์, สุขบุญพันธ์; Sasipin, Sukbunpant
2-Jun-2016วิถีชีวิตการดำรงอยู่วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนธนพชร, นุตสาระและคณะ; Tanapachara, Nudtasara and Team
2-Jun-2016ดนตรีมูเซอกับวัฒนธรรมสังคมใหม่ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนธนพชร, นุตสาระ; Tanapachara, Nudtasara