Browsing by Author ณรงค์, ณ เชียงใหม่

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
20-May-2015กลุ่มอาการผิดปกติของโครงร่างกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานในบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่นายเชน, คำปา; ณรงค์, ณ เชียงใหม่; พิศักดิ์, ชินชัย
13-Sep-2562การจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน เพื่อรองรับการเข้าสุ่ประชาคมอาเซียนของอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนนวพร, จารุมณี; ณรงค์, ณ เชียงใหม่; ทรงยศ, คำชัย
21-Dec-2015การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านแม่ใจใต้ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่จตุพร, ปัญญาไว; ณรงค์, ณ เชียงใหม่; ทรงยศ, คำชัย
9-Aug-2562การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการจัดการขยะมูลฝอย ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปางวิชัย, แปงแก้ว; ณรงค์, ณ เชียงใหม่; ทรงยศ, คำชัย
13-Sep-2562การศึกษามาตรฐานส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ถนนเชียงใหม่-ฮอด จังหวัดเชียงใหม่สุวิชญาน์, ใจหนิม; ณรงค์, ณ เชียงใหม่; ทรงยศ, คำชัย
25-May-2015การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมสุขภาพของผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนรุ่งชฎาพร, ใจยา; รพีึพร, เทียมจันทร์; ณรงค์, ณ เชียงใหม่
19-Aug-2562ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชากรตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ณรงค์ศักดิ์, อินต๊ะ; ณรงค์, ณ เชียงใหม่; ทรงยศ, คำชัย
13-Sep-2562ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่วีรวัลย์, ศิรินาม; ณรงค์, ณ เชียงใหม่; ชวิศ, จิตรวิจารณ์
25-May-2015พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่กัลยาณี, อุปราสิทธิ์; ณรงค์, ณ เชียงใหม่; วันทนีย์, ชวพงค์
19-Aug-2562พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสของเกษตรกร ตำบลทุ้งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่อำพร, สมสิงห์คำ; ณรงค์, ณ เชียงใหม่; จิติมา, กตัญญู
13-Sep-2562สภาวการณ์การบาดเจ็บซ้ำซาก ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพแกะสลักเครื่องเงินวัวลาย ชุมชนหมื่นสารบ้านวัวลายและชุมชนวัดศรีสุพรรณ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่นลินรัตน์, วรโชติภูดินันท์; ณรงค์, ณ เชียงใหม่; พิศักดิ์, ชินชัย