Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 1919  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
Jan-2005พฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคต่อการพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณ๊ศึกษาน้ำพรึกตาแดง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่บุญแรง, สุพจน์; ต๊ะการ, ทิวาวัลย์
2007The English proficiency of the hotel front desk staff in communication with their guests in Chiang MaiPeng, Jin Long; Anchalee, Wongla; Chantana, Sasitharamas; Robert, J. Schmitt
30-Apr-2007การพัฒนาทักษะชีวิตประจำวันของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ โดยวิธีการฝึกตามหลักการวิเคราะห์งาน ที่เน้นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและครอบครัวปัญญาโกญ, กาญจน์ณภัทร; Panyakon, Kannapat
18-Dec-2009An Acceptance of Mobile Learning for Higher Education Students in ThailandKallaya, Jairak; Prasong, Praneetpolgrang; Kittima, Mekhabunchakij
2010การพัฒนาอุปกรณ์แสดงผลอักษรเบรลล์Kaewfoongrungsi, Pornpimon
1-Oct-2010การจัดการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ถั่วเหลืองและน้ำมันงา ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านปางหมูและบ้านสบสอย ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนสมบัติ, สิงฆราช; Sombat, Singkharat
16-May-2012การพัฒนากระบวนการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตผ้าฝ้ายทอมือ กรณีศึกษา : กลุ่มทอฝ้ายบ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนสมบัติ, สิงฆราช; Sombat, Singkharat
2013การปรับตัวของแรงงานหญิงข้ามชาติชาวเมียนมาร์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้นโยบายความมั่นคงของชาติ : กรณีศึกษาแรงงานหญิงข้ามชาติสัญชาติพม่าในเมืองเชียงใหม่กิรวาที, เปรมวดี; จิตพิทักษ์, จุไรพร; พักกระสา, สุวิชชา
2013แรงงานข้ามชาติกับการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมในประเทศไทย: กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่สาลี สุกัณศีล, กมลาศ
Jan-2014การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกรูปแบบการเรียนรู้ VARK ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลอรนุช, พันโท; Oranuch, Pantho; มนต์ชัย, เทียนทอง; Monchai, Tiantong
15-Sep-2014การดูดซับสี โรดามีนบี ด้วยซังข้าวโพดและซังข้าวโพดที่ปรับสภาพผิวสุวคนธ์, จันทร์ต๊ะ; วทัญญูตา, วาทกานต์; Suwakon, Janta; Watanyuta, Watakan
Dec-2014แรงงานต่างด้าวกับความมั่นคงทางสังคมสัตโยภาส, สนิท; Sattayopas, Sanit
2015Preparation of Ferroelectric KNbO3 Based Borate Glass SystemKruea-In, Chatchai; Intawin, Pratthana; Leenakul, Wilaiwan
2015Study and Create Database System of Organic Longan Business Management in The Northern Region of ThailandPanpaeng, Sancha; สัญฌา, พันธุ์แพง
2015การพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรณิการ์, คำหล้า
2015Development of production technology for mouth wash and toothpaste from Boesenbergia Pundurata RoxbAdul, Vonasorn; Wattanapong, Rakwichian; Worajit, Setthapun; Sawitri, Chuntranuluck
2015Factors influencing on rural women's access to reproductive health services in Kun Hing township, the southern Shan State, MayanmarNang, Thein Han; Chitima, Katonyoo; Wantanee, Chawapong
19-Oct-2015การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผังความคิดและการเรียนแบบปกติก้างออนตา, พัชรินทร์
9-Nov-2015การดำเนินงานและรูปแบบรายการวิทยุที่เหมาะสมของสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่อะโน, สยมภู
9-Nov-2015การผลิตวีดีทัศน์สารคดีเรื่อง วัดเจ็ดยอด เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการทำนุบำรุงศาสนสถานวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่วงศ์ไชยา, บุริภัทร