Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 296  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
Jan-2005พฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคต่อการพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณ๊ศึกษาน้ำพรึกตาแดง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่บุญแรง, สุพจน์; ต๊ะการ, ทิวาวัลย์
30-Apr-2007การพัฒนาทักษะชีวิตประจำวันของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ โดยวิธีการฝึกตามหลักการวิเคราะห์งาน ที่เน้นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและครอบครัวปัญญาโกญ, กาญจน์ณภัทร; Panyakon, Kannapat
18-Dec-2009An Acceptance of Mobile Learning for Higher Education Students in ThailandKallaya, Jairak; Prasong, Praneetpolgrang; Kittima, Mekhabunchakij
1-Oct-2010การจัดการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ถั่วเหลืองและน้ำมันงา ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านปางหมูและบ้านสบสอย ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนสมบัติ, สิงฆราช; Sombat, Singkharat
16-May-2012การพัฒนากระบวนการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตผ้าฝ้ายทอมือ กรณีศึกษา : กลุ่มทอฝ้ายบ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนสมบัติ, สิงฆราช; Sombat, Singkharat
Nov-2012A Course Guidance System based on Learner Characteristic Analysis: ~Case study of Chiangmai Rajabhat University~wongchomphu, phrimphrai
2-Jun-2013แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีของชาวกะเหรี่ยง ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ธนพชร, นุตสาระ; Tanapachara, Nudtasara
2014การพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่มณีเลิศ, จุฬาวลี; Maneelert, Chulawalee
Jan-2014การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกรูปแบบการเรียนรู้ VARK ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลอรนุช, พันโท; Oranuch, Pantho; มนต์ชัย, เทียนทอง; Monchai, Tiantong
Apr-2014การใชทฤษฎีไวยากรณระบบและหนาที่ในการวิเคราะหขอผิดพลาดการแปล: กรณีศึกษานักศึกษาชั้นปที่ 3 เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมสุดฤทัย, อรุณศิโรจน์; Sudrutai, Arunsirot
15-Sep-2014การดูดซับสี โรดามีนบี ด้วยซังข้าวโพดและซังข้าวโพดที่ปรับสภาพผิวสุวคนธ์, จันทร์ต๊ะ; วทัญญูตา, วาทกานต์; Suwakon, Janta; Watanyuta, Watakan
9-Jul-2015การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ในรายวิชา COM2202 เทคโนโลยีสื่อประสม ของนักศึกษาหมู่เรียน 02 ที่ลงทะเบียนในปีการศึกษา 1/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยการคัดสรรกลวิธีการสอนwongchomphu, phrimphrai; พริ้มไพร, วงค์ชมภู
11-Oct-2015การศึกษาผลการสอนแบบมีส่วนร่วม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน โจทย์ระคน และทศนิยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่บัวใบ, จำเรียน
19-Oct-2015การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผังความคิดและการเรียนแบบปกติก้างออนตา, พัชรินทร์
9-Nov-2015การประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ไชยชนะ, อรุณี
9-Nov-2015การผลิตวีดิทัศน์สารคดีเรื่อง “วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)” สำหรับค่ายคุณธรรมเยาวชนวัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่อิทธิชินบัญชร, คเณศพงษ์
9-Nov-2015การดำเนินงานและรูปแบบรายการวิทยุที่เหมาะสมของสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่อะโน, สยมภู
9-Nov-2015การพัฒนาหนังสือเล่มใหญ่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพชรบุรี, ศุภกัญญา
9-Nov-2015กระบวนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้านการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กันติยะ, พยอมรัก
9-Nov-2015การสร้างสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง ความรับผิดชอบต่อหน้าที่สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ปิงมูลทา, ณัฐพร