การเรียกดู ตาม ชื่อเรื่อง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 728  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
พฤษ-2017A Modular Framework of River Weir Operations for Water Resource Management SystemsAramkul, Somrawee; Champrasert, Paskorn; Suntaranont, Benya
23-มกร-2561A STUDY OF NURSING TEAMWORK FOR CRITICALLY ILL PATIENTS : A CASE STUDY OF NEUROSURGERY AND TRAUMATIC WARD, GOVERNMENT HOSPITAL IN BANGKOKSupvirapakorn, Dr.Warakorn; Sripa, Dr.Kantita
18-ธัน-2009An Acceptance of Mobile Learning for Higher Education Students in ThailandKallaya, Jairak; Prasong, Praneetpolgrang; Kittima, Mekhabunchakij
กุม-2016Embedding the optimal all-to-all personalized exchange on multistage interconnection networks+รสลิน, เพตะกร; Roselin, Petagon
19-มกร-2561Higher Education in Thailand and Its Influential Context for Thai Tertiary StudentsSangkapreecha, Taweesak; Sangkapreecha, Pataraporn
24-มกร-2561Learning management for the participation of community communication to develop economic and social of local communities in Chiang Maiปิ่นทอง, ผศ.ทวีศักดิ์
10-มีน-2017Surada TestPK, PK; Dr.sdlkfld
พฤษ-2016Using Decision Tree C4.5 Algorithm to Predict VARK Learning Stylesอรนุช, พันโท; Oranuch, Pantho; มนต์ชัย, เทียนทอง; Monchai, Tiantong
16-มกร-2016กระบวนการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเชิงพุทธของโรงเรียนวัดท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนสามารถ เตจ๊ะวงค์, สุนทร สังฆพินิต; ไพฑูรย์ รื่นสัตย์, วิโรจน์ อินทนนท์; Samart Tajawong, Sunthorn Sanghapinit; Paitoon Ruensat, Viroj Inthanon; Pikanate Journal CMRU
9-พฤศ-2015กระบวนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้านการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กันติยะ, พยอมรัก
2550กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมในการพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อสรางความ เขมแข็งใหกับชุมชนตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม่เซียซาร, อัจฉรียา; จิตรวิจารณ, ชวิศ
11-พฤศ-2015กลยุทธ์การพัฒนาส่วนผสมทางการตลาตผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารขบเคี้ยวของกลุ่มผู้ประกอบการในอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนอ่อนตวงศ์, ปวิช
2556กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนเครือข่ายการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมของมูลนิธิดรุณาทรขวัญใจ คมคาย
29-มกร-2561กลยุทธ์แห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการภาครัฐของไทยเสถียรคง, จตุพร
25-มกร-2561กลองบูชาในสังคมและวัฒนธรรมของชาวเชียงใหมจันทะวงศ์, พรสวรรค์
2550การกระจายและฤทธิ์การก่อกลายพันธุ์ของอนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (พีเอ็ม2.5) ในอากาศภายนอกและภายในอาคาร วิทยาเขตเวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฉุนรัมย์, อาจารย์ ดร.ณรงค์พันธ์; Chunram, Dr. Narongpan
2550การกำจัดขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายยากโดยใช้ไส้เดือนดินใจเตี้ย, สามารถ; Jitia, Samart
15-มีน-2017การกำจัดสีโรดามีน บีด้วยเปลือกสละตุ้ยพรม, รัชนีกร; จันทร์ต๊ะ, สุวคนธ์; Janta,Suwakon
2548การคัดเลือกจุลินทรีย์ในลูกแป้งเพื่อพัฒนาเป็นกล้าเชื้อ บริสุทธิ์ในการหมักผลิตภัณฑ์จากข้าวชมเชย, อัจฉรียา; Chomchoei, Atchareeya; ปราโมกข์ชน, พสุ; Pramokchon, Pasu
2552การจัดการการเรียนรู้เพื่อพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบทและชุมชนเมืองจังหวัดเชียงใหม่สมยานะ, วีระศักดิ์