การเรียกดู ตาม ชื่อเรื่อง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 1032  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
พฤษ-2017A Modular Framework of River Weir Operations for Water Resource Management SystemsAramkul, Somrawee; Champrasert, Paskorn; Suntaranont, Benya
23-มกร-2561A STUDY OF NURSING TEAMWORK FOR CRITICALLY ILL PATIENTS : A CASE STUDY OF NEUROSURGERY AND TRAUMATIC WARD, GOVERNMENT HOSPITAL IN BANGKOKSupvirapakorn, Dr.Warakorn; Sripa, Dr.Kantita
18-ธัน-2009An Acceptance of Mobile Learning for Higher Education Students in ThailandKallaya, Jairak; Prasong, Praneetpolgrang; Kittima, Mekhabunchakij
กุม-2016Embedding the optimal all-to-all personalized exchange on multistage interconnection networks+รสลิน, เพตะกร; Roselin, Petagon
2551English for TourismSuchanart, Sitanurak
19-มกร-2561Higher Education in Thailand and Its Influential Context for Thai Tertiary StudentsSangkapreecha, Taweesak; Sangkapreecha, Pataraporn
2017Impact of Forest Restoration on Poverty and Income Inequality: A case Study in Chiang Mai Province, ThailandOrakanya, Kanjanatarakul; Siwarat, Kuson; Pimpimon, Kaewmanee; Warattaya, Chinnakum; Panitnard, Tunjai
24-มกร-2561Learning management for the participation of community communication to develop economic and social of local communities in Chiang Maiปิ่นทอง, ผศ.ทวีศักดิ์
2015Preparation of Ferroelectric KNbO3 Based Borate Glass SystemKruea-In, Chatchai; Intawin, Pratthana; Leenakul, Wilaiwan
10-มีน-2017Surada TestPK, PK; Dr.sdlkfld
2560The Integration of 4MAT Approach with ASEAN Social and Cultural Links: the Development of an Instructional Model to Enhance Youth’s Intercultural Communicative Competence and AttitudesPromwatcharanon, Kanlaya
พฤษ-2016Using Decision Tree C4.5 Algorithm to Predict VARK Learning Stylesอรนุช, พันโท; Oranuch, Pantho; มนต์ชัย, เทียนทอง; Monchai, Tiantong
2560Using e-Mapping to Improve Reading Comprehension and Summary Skills of EFL StudentsChaichompoo, Chalermchai
2555กฎหมายและมาตรฐานอาหารนักสิทธ์ิ, ปัญญาใหม่
16-มกร-2016กระบวนการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเชิงพุทธของโรงเรียนวัดท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนสามารถ เตจ๊ะวงค์, สุนทร สังฆพินิต; ไพฑูรย์ รื่นสัตย์, วิโรจน์ อินทนนท์; Samart Tajawong, Sunthorn Sanghapinit; Paitoon Ruensat, Viroj Inthanon; Pikanate Journal CMRU
9-พฤศ-2015กระบวนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้านการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กันติยะ, พยอมรัก
2550กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมในการพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อสรางความ เขมแข็งใหกับชุมชนตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม่เซียซาร, อัจฉรียา; จิตรวิจารณ, ชวิศ
2561กลยุทธ์การตลาดเชิงพันธมิตรเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนชุติมันต์, สะสอง
30-มีน-2016กลยุทธ์การบริหารผ้าไหมลายสันกำแพงเพื่อพัฒนาสู่การคุ้มครองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยมีส่วนร่วมของชุมชน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่พลอาจ, เพียงตะวัน; Pol-ard, Piangtawan
2561กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภาสกร, แห่งศักดิ์ศรี