Browsing by Author ถมรัตน์, นันทิทรรภ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
27-Dec-2562การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จางเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2สายัญ, โพธิ์สุวรรณ์; ถมรัตน์, นันทิทรรภ; เยี่ยมลักษณ์, อุดาการ
5-Aug-2019การพัฒนาการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ ตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานเขตพื้นที่กาณศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2อนงค์, หมุดดี; ถมรัตน์, นันทิทรรภ; ประพันธ์, สุทธาวาส
30-Jan-2563การศึกษากระบวนการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนที่ไม่มีผู้บริหารประจำหรือมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2สมศรี, ศิลาชาล; เรืองเดช, วงศ์หล้า; ถมรัตน์, นันทิทรรภ
9-Aug-2562การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนศูนย์และเครือข่ายคุณภาพการศึกษาขุนแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ยอดทรัพย์, กันธิยะ; ถมรัตน์, นันทิทรรภ; เพิ่มศักดิ์, สุริยจันทร์
19-Jun-2019การศึกษาลักษณะภาวะผู้นำของงผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1ปรีชา, วงศ์เสน; ถมรัตน์, นันทิทรรภ; เพิ่มศักดิ์, สุริยจันทร์