Browsing by Author รุ่งนภา, ทากัน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2564การพัฒนาชุดกิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพน้ำในท้องถิ่นโดยใช้ดัชนีทางชีวภาพในแม่น้ำยวม เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ต่อพงศ์, พูนภิญโญยศ; รุ่งนภา, ทากัน; ทัตพร, คุณประดิษฐ์
2564การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การวัดคุณภาพน้ำโดยใช้แมลงน้ำอันดับ แมลงชีปะขาว แมลงสโตนฟลาย แมลงหนอนปลอกน้ำ เป็นดัชนีชีวภาพของลำธารน้ำตกคลองลาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาฐิติมา, จินาวา; รุ่งนภา, ทากัน; ทัตพร, คุณประดิษฐ์
2564การใช้แมลงน้ำเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำวัง และการสร้างคู่มือการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาวัลลภา, กองอินตา; ทัตพร, คุณประดิษฐ์; รุ่งนภา, ทากัน
2561ผลกระทบของมลพิษในระบบนิเวศนาข้าวต่อสิ่งมีชีวิต ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่รุ่งนภา, ทากัน
2560แนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำโดยชุมชนท้องถิ่นบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่น: กรณีศึกษาพื้นที่ต้นน้ำอำเภอกัลยาณิวัฒนาทัตพร, คุณประดิษฐ์; รุ่งนภา, ทากัน; พงษ์พันธุ์, ลีฬหเกรียงไกร; ณัฐธิดา, สุภาหาญ; อติณัฐ, จรดล