Browsing by Author จิติมา, กตัญญู

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
5-Aug-2019การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันมะนะ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนอัมพร, ไวยโภคา; จิติมา, กตัญญู; วันทนีย์, ชวพงค์
13-Sep-2562การศึกษาความต้องการพื้นฐานของผู้ชายข้ามเพศในประเทศไทยกนกพร, อริยา; จิติมา, กตัญญู; สายหยุุด, มูลเพ็ชร
9-Aug-2562การศึกษาผลของการลดน้ำหนักด้วย 4 อ. ของกลุ่มแม่บ้านแม่ทา ตำบลแม่ทา อำเภอแม่อออน จังหวัดเชียงใหม่สุชีลา, ศิริลักษณ์; จิติมา, กตัญญู; วันทนีย์, ชวพงค์
13-Sep-2562ความรู้ พฤติกรรมในการจัดการขยะของประชาชน และคุณภาพการบริการในการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนวิภาณี, อุชุปัจ; จิติมา, กตัญญู; สายหยุด, มูลเพ็ชร
2-Sep-2017ความรู้และทักษะในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ๋องสอนวินัย, พันอ้วน; จิติมา, กตัญญู; วันทนีย์, ชวพงค์
20-Oct-2017คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พิศโสภา, ทีฆาวงค์; สิวลี, รัตนปัญญา; จิติมา, กตัญญู
26-Aug-2562คุณภาพชีวิตและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่จันทนา, สารแสง; สิวลี, รัตนปัญญา; จิติมา, กตัญญู
15-Aug-2562ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของกลุ่มแม่บ้าน ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่เยาวเรส, นันตา; จิติมา, กตัญญู; วันทนีย์, ชวพงค์
13-Sep-2562ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะอ้วนของสามเณรโรงเรียนกลุ่มพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่พระพิษณุ, อุตตมา; จิติมา, กตัญญู; สิวลี, รัตนปัญญา
19-Aug-2562พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสของเกษตรกร ตำบลทุ้งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่อำพร, สมสิงห์คำ; ณรงค์, ณ เชียงใหม่; จิติมา, กตัญญู
19-Dec-2014ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำณัฐปาลิน, นิลเป็ง; จิติมา, กตัญญู; เรืองเดช, วงศ์หล้า; วันทนีย์, ชวพงค์