Browsing by Author ชาตรี, มณีโกศล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การจัดประสบการณ์แบบดารา ที บี เอ็ม เพื่อเพิ่มพลังการเรียนรู้สำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3ธนัชพร, คำจันทร์แก้ว; ชาตรี, มณีโกศล; เยี่ยมลักษณ์, อุดาการ
2551การประเมินการใช้หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเกียรติสุดา, กาศเกษม; ชาตรี, มณีโกศล; ชูสิทธิ์, ชูชาติ
2554การประเมินหลักสุตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1สายพิณ, งามสนิท; ชาตรี, มณีโกศล; ยุพิน, อินทะยะ
2558การประเมินหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ (พ.ศ. 2553) โรงเรียนนวศาสตร์ บริรักษ์เสาวนิภา, อริยปรานต์; ชาตรี, มณีโกศล; ศิริพร, ขีปนวัฒนา
2552การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำพูนพระมหาศุทธพันธ์, จันต๊ะนาเขต; ณัฐวุฒิ, ณ ปั่น; ชาตรี, มณีโกศล
2018การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูด้านคุณธรรม จริยธรรมชาตรี, มณีโกศล
2554การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดการสอนจีระพันธ์, บุษดาคำ; ชาตรี, มณีโกศล; กุสุมา, สุขเกษม
2553การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศีกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิค 9 คำความกวิน, ทนันไชย; ศิริพร, ขีปนวัฒนา; ชาตรี, มณีโกศล
2559การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมที่มีเนื้อหาท้องถิ่นอำเภอจอมทอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ปพิชญา, แอ่นดอน; ชาตรี, มณีโกศล; ผจงกาญจน์, ภู่วิภาดาวรรธน์
2559การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ ทศนิยมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6อรุณี, ปินคำ; ชาตรี, มณีโกศล; หนูม้วน, ร่มแก้ว
2552การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การจำแนกคำและการสร้างคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแม่แจ่มอนุวัตร, บุญอินทร์; วีระศักดิ์, ชมภูคำ; ชาตรี, มณีโกศล
2554การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การตอกลายไตของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเกษมณี, ผ่องพันธุ์; ชาตรี, มณีโกศล; ยุพิน, อินทะยะ
2564การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การจำแนกสารและปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ตามกรอบแนวคิดเนื้อหาผนวกวิธีการสอน เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์สุดาลักษณ์, สุทธะคำ; อโนดาษ์, รัชเวทย์; ชาตรี, มณีโกศล
2552การศึกษากระบวนการใช้หลักสูตรธนาคารอาหารชุมชนของโรงเรียนบ้านห้วยขาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1จันทร์เพ็ญ, ไพรเสถียรสุข; ชาตรี, มณีโกศล; ชูสิทธิ์, ชูชาติ
2555การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะทิพวรรณ, ตันยี่; ชาตรี, มณีโกศล; ยุพิน, อินทะยะ
2552การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนสุจฑินันท์, สุวรรณบุษย์; ชาตรี, มณีโกศล; ชูสิทธิ์, ชูชาติ
2552การศึกษาสภาพการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียน ในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนประเสริฐศักดิ์, ปันคำมา; ชาตรี, มณีโกศล; ดาวรุ่ง, วีระกุล
2559การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรระดับประถมศึกษาของประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นเจษฎา, แก้ววรา; ชาตรี, มณีโกศล; ยุพิน, อินทะยะ
2558การเล่าเรื่องเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษและความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5จิราวรรณ, เวียงยา; ชาตรี, มณีโกศล; ผจงกาญจน์, ภู่วิภาดาวรรธน์
2555การใช้นิทานเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีสุพัตรา, สุขงามเจริญ; ชาตรี, มณีโกศล; เยี่ยมลักษณ์, อุดาการ