Browsing by Author ชไมมน, ศรีสุรักษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การบริหารจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่วันทนีย์, ใจเฉพาะ; ชไมมน, ศรีสุรักษ์; ศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์
2565การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ศิลปะสร้างสรรค์ สำหรับพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ กลุ่มทักษะพื้นฐาน ของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางสติปัญญากัลยา, เรือนรักเรา; ชไมมน, ศรีสุรักษ์; ศศิพินต์, สุขบุญพันธ์
2559การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ "แบบราชา" เพื่อส่งเสริมความคิดรวบยอดสำหรับเด็กปฐมวัยรัชฎา, ดวงใจ; ชไมมน, ศรีสุรักษ์; วีระศักดิ์, ชมภูคำ
2558การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาสุมารีย์, ไชยประสพ; วชิรา, เครือคำอ้าย; ชไมมน, ศรีสุรักษ์
2562การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครเชียงใหม่จุฑามาศ , พันสวรรค์; ศิริมาศ, โกศัลพิพัฒน์; ชไมมน, ศรีสุรักษ์
2560การพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะเพื่อหนุนเสริมระบบการฝึกทักษะวิชาชีพครู: ประเด็นการมีส่วนร่วมพัฒนาแบบประเมิน CCRดวงใจ, เนตรตระสูตร; ชไมมน, ศรีสุรักษ์; ศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์; จันทรา, แซ่ลิ่ว; พิทยาภรณ์, มานะจุติ; อภิญญา, มนูญศิลป์
2561รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นบนฐานของภูมิปัญญาและสถานศึกษาในการพัฒนาและแก้ปัญหาการศึกษาในชุมชมเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ชไมมน, ศรีสุรักษ์
2560แนวทางการพัฒนารูปแบบงานวิชาการของโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่สุกัญญา, แก้วหล้า; พิทยาภรณ์, มานะจุติ; ชไมมน, ศรีสุรักษ์
2560แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติภาคิม, จิรจตุรพรกุล; ศิริมาศ, โกศัลพิพัฒน์; ชไมมน, ศรีสุรักษ์