Browsing by Author ชไมมน, ศรีสุรักษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
29-Feb-2016การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ "แบบราชา" เพื่อส่งเสริมความคิดรวบยอดสำหรับเด็กปฐมวัยรัชฎา, ดวงใจ; ชไมมน, ศรีสุรักษ์; วีระศักดิ์, ชมภูคำ
25-May-2015การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาสุมารีย์, ไชยประสพ; วชิรา, เครือคำอ้าย; ชไมมน, ศรีสุรักษ์
26-Aug-2562การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครเชียงใหม่จุฑามาศ , พันสวรรค์; ศิริมาศ, โกศัลพิพัฒน์; ชไมมน, ศรีสุรักษ์
2560การพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะเพื่อหนุนเสริมระบบการฝึกทักษะวิชาชีพครู: ประเด็นการมีส่วนร่วมพัฒนาแบบประเมิน CCRดวงใจ, เนตรตระสูตร; ชไมมน, ศรีสุรักษ์; ศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์; จันทรา, แซ่ลิ่ว; พิทยาภรณ์, มานะจุติ; อภิญญา, มนูญศิลป์
2561รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นบนฐานของภูมิปัญญาและสถานศึกษาในการพัฒนาและแก้ปัญหาการศึกษาในชุมชมเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ชไมมน, ศรีสุรักษ์
27-Apr-2017แนวทางการพัฒนารูปแบบงานวิชาการของโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่สุกัญญา, แก้วหล้า; พิทยาภรณ์, มานะจุติ; ชไมมน, ศรีสุรักษ์
18-May-2017แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติภาคิม, จิรจตุรพรกุล; ศิริมาศ, โกศัลพิพัฒน์; ชไมมน, ศรีสุรักษ์