Browsing by Author ดาวรุ่ง, วีระกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
19-Jul-2019กระบวนการบริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีทในจังหวัดเชียงใหม่ชวนชม, บุญศิริ; ประสิทธิ์, ม้าลำพอง; ดาวรุ่ง, วีระกุล
20-Jun-2019การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่พิทยา, ศรสุวรรณ; พีระพงษ์, บุญศิริ; ดาวรุ่ง, วีระกุล
14-Jun-2019การพัฒนาครูแกนนำเพื่อเป็นต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใช้ชุดฝึกอบรมสำหรับวิทยากรและระดับกลุ่มโรงเรียนสายทอง, วิชิตาภา; เกตุมณ๊, มากมี; ดาวรุ่ง, วีระกุล
26-Jul-2019การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเดาความหมายของคำศัพท์ภาษาอังฤษจากบริบท และทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้รูปแบบการประสบความสำเร็จเป็นทีมกับรูปแบบการสอนแบบบรรยายชิสา, บุญเจริญ; ประภัสสร, กระแสชัย; ดาวรุ่ง, วีระกุล
20-Jun-2019การเปลี่ยนแปลงอาชีพใหม่นอกภาคเกษตรกรรมของสตรีบ้านแม่ขัก ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่อนุวัฒน์, นิวาศานนท์; ชูสิทธิ์, ชูชาติ; ดาวรุ่ง, วีระกุล
14-Jun-2019การเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนแส้นทางอาชีพใหม่ของหญิงขายบริการทางเพศในสถานบริการบาร์เบียร์ปรารถนา, ไมล์ถึง; สมศักดิ์, ภู่วิภาดาวรรธน์; ดาวรุ่ง, วีระกุล
18-Jun-2019ความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่เพ็ญศรี, ปันชัย; กมล, รักสวน; ดาวรุ่ง, วีระกุล
31-Jul-2019ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางจริยธรรมกับปัจจัยสภาพแวดล้อมทางครอบครัว สภาพแวดล้อมทางสังคม และลักษณะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายธีริศรา, เงินปลั่ง; กัลยา, ธรรมพงษา; ดาวรุ่ง, วีระกุล
1-Aug-2019ประสิทธิผลของการเรียนการสอนเรขาคณิตวิเคราะห์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : โปรแกรมจีออร์เมเตอร์สเก็ตแพ็ดรัตนา, นันทชัย; กัลยา, ธรรมพงษา; ดาวรุ่ง, วีระกุล
19-Jun-2019พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2ปกรณ์กิตติ์, ม่วงประสิทธิ์; พีระพงษ์, บุญศิริ; ดาวรุ่ง, วีระกุล