Browsing by Author ทรงยศ, คำชัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
21-Dec-2015การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านแม่ใจใต้ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่จตุพร, ปัญญาไว; ณรงค์, ณ เชียงใหม่; ทรงยศ, คำชัย
9-Aug-2562การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการจัดการขยะมูลฝอย ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปางวิชัย, แปงแก้ว; ณรงค์, ณ เชียงใหม่; ทรงยศ, คำชัย
15-Aug-2562บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกับการมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่อำพล, เขมรรัตน์; จำรูญ, ยาสมุทร; ทรงยศ, คำชัย
18-Aug-2562ประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่บุญมี, จี้ฟู; จำรูญ, ยาสมุทร; ทรงยศ, คำชัย
19-Dec-2014ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช และระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส ของเกษตรกรบนพื้นที่สูง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่วิทยา, เทิดไพรพนาวัลย์; ชวิศ, จิตรวิจารณ์; ทรงยศ, คำชัย