Browsing by Author ประพันธ์, ธรรมไชย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
26-Jun-2019การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22ดิษฐ์ลดา, ปันคำมา; ประพันธ์, ธรรมไชย; ณรงค์, สุขประเสริฐ
12-Feb-2015การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพสะเมิง 2 อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ศิริพร, พรสิรินทิพย์; ประพันธ์, ธรรมไชย; หนูม้วน, ร่มแก้ว
19-Jul-2019การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญด้วยนิทานพื้นบ้านล้านนา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ทิพย์วรรณ, ตั๋นมา; ประพันธ์, ธรรมไชย; สนิท, สัตโยภาส
27-Jun-2019การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสำหรับการทำวัตรสวดมนต์ของอุบาสกและอุบาสิกาวินัย, ธรรมชัย; ประพันธ์, ธรรมไชย; เรืองวิทย์, นนทภา
14-Jun-2019การมีส่วนร่วมในงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่อารีรักษ์, ชัยเพ็ชร; ประพันธ์, ธรรมไชย; อรพินทร์, ศิริบุญมา
18-Jun-2019การศึกษาความพร้อมในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 Iวราภรณ์, กิจจนศิริ; ประพันธ์, ธรรมไชย; สุวรรณ, หมื่นตาบุตร
21-May-2015การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์การของบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพฝาง จังหวัดเชียงใหม่สายนที, ดำดิบ; ประพันธ์, ธรรมไชย
26-Jul-2019การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของขุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์วาสนา, ยาวิชัย; ประพันธ์, ธรรมไชย; ณรงค์, สุขประเสริฐ
25-Jun-2019ความพร้อมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ดำรง, มาตี๋; ประพันธ์, ธรรมไชย; สุวรรณ, หมื่นตาบุตร
19-Jun-2019ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่เพลินพิศ, มันกระโทก; ประพันธ์, ธรรมไชย; เจิดหล้า, สุนทรวิภาต
18-Jul-2019แนวทางการพัฒนาการบริหารทรัพยากรท้องถิ่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่รัชนี, กิณเสน; ประพันธ์, ธรรมไชย; ณรงค์, สุขประเสริฐ
18-Jul-2019แนวทางการพัฒนาการบริหารพัสดุ โรงเรียนห้องสอนศึกษาอำภา, สุกรคามกุล; ประพันธ์, ธรรมไชย; กมล, รักสวน
18-Jul-2019แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนห้องสอนศึกษาสายสุนีย์, ดวงเกตุ; ประพันธ์, ธรรมไชย; ชูสิทธิ์, ชูชาติ