Browsing by Author ภาณุพัฒน์, ชัยวร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การวิเคราะห์แบบจำลองผลกระทบการกระเจิงของสปินต่อการขนส่งอนุภาคในรอยต่อของโลหะและสารตัวนำยวดยิ่ง เพื่อการเรียนรู้ทางกลศาสตร์ควอนตัมเบญญาทิพย์, ม่วงเขียว; ภาณุพัฒน์, ชัยวร; เสรี, ปานซาง
2562การศึกษาสัมประสิทธิ์การกระดอนของวัสดุเม็ดกลมและมุมมองในธรรมชาติของฟิสิกส์กรวรรณ, จินาเดช; ภาณุพัฒน์, ชัยวร; ฉัตรชัย, เครืออินทร์
2558การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง "มหัศจรรย์ยางพารา" โดยใช้แนวการสอน STEM กับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเกศินี, ทองอ่ำ; อโนดาษ์, รัชเวทย์; ภาณุพัฒน์, ชัยวร
2558การสร้างชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊สเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ในการศึกษาศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอัจฉรา, ใจนันตา; อโนดาษ์, รัชเวทย์; ภาณุพัฒน์, ชัยวร
2564การสร้างรูปแบบการเรียนวิชาฟิสิกส์เรื่อง ของไหล โดยวิเคราะห์การไหลของวัสดุเม็ด ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรัชนีกร, กันธิวงศ์; ภาณุพัฒน์, ชัยวร; จิราภรณ์, ปุณยวัจน์พรกุล
2565การสังเคราะห์แกรฟีนควอนตัมดอท โดยวิธีไฟฟ้าเคมี เพื่อนำไปใช้เป็นต้นแบบการกักเก็บพลังงานและการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นภัทรพร, ปินตาคำ; ภาณุพัฒน์, ชัยวร; ชเนษฎ์, วิชาศิลป์
2562การเคลื่อนที่ของฟองอากาศภายใต้อิทธิพลของความหนืดของของไหล และการสั่นสะเทือน สำหรับการสอนฟิสิกส์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสุรัตน์, กาบทุม; ภาณุพัฒน์, ชัยวร; อโนดาษ์, รัชเวทย์
2561ปรากฏการณ์ของไหลเชิงกลของวัสดุเม็ดภาณุพัฒน์, ชัยวร
2560ผลของมุมฮอปเปอร์รูปลิ่มต่อการติดขัดของวัสดุเม็ด 2 มิติภายใต้การสั่นแนวดิ่งตะวันฉาย, ตุงคะนาคร; ภาณุพัฒน์, ชัยวร; เสรี, ปานซาง
2565ผลของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากธรรมชาติร่วมกับไทเทเนียมไดออกไซด์ควอนตัมดอทสังเคราะห์ด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมีเพื่อยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกอบกาญจน์, เกี๋ยงมะนา; ภาณุพัฒน์, ชัยวร; ชเนษฎ์, วิชาศิลป์
2562ผลแรงเสียดทานของผนังต่อพฤติกรรมการพาในกลุ่มวัสดุเม็ดภายใต้การสั่นในแนวดิ่งสุภารัตน์, หาญขว้าง; ภาณุพัฒน์, ชัยวร; เพ็ญศรี, ประมุขกุล