Browsing by Author มนัส, สุวรรณ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
5-Sep-2562กลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลโลกให้กับผู้เรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่านนภาพร, แสงนิล; มนัส, สุวรรณ; สมาน, ฟูแสง; เรืองวิทย์, นนทภา
5-Sep-2562กลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตำรวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยจักรพงศ์, วงศ์พิทักษ์กุล; มนัส, สุวรรณ; อนุรักษ์, ปัญญานุวัฒน์; เรืองวิทย์, นนทภา
5-Sep-2562การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่ของศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน วัดถ้ำพระผาคอก อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรายณอภัย, พวงมะลิ; มนัส, สุวรรณ; สมาน, ฟูแสง; เรืองวิทย์, นนทภา
30-Jan-2015การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มน้ำโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายมาโนช, ชาบรา; มนัส, สุวรรณ; อนาโตล, โรเจอร์ เปลติเยร์; เสรี, ปานซาง
5-Sep-2562ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและภาวะผู้นำเพื่อการดำรงอยู่ของสถานศึกษา สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยยุพิน, ชัยราชา; มนัส, สุวรรณ; สมาน, ฟูแสง; สุเทพ, พงศ์ศรีวัฒน์
16-Jul-2016ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศแสงเดือน , วงศ์ชวลิต; มนัส, สุวรรณ; มังกร, ทองสุขดีี; ชวิศ, จิตรวิจารณ์
2560เศรษฐกิจพอเพียง: พระอัจฉริยภาพทางมนุษยนิเวศวิทยาแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมนัส, สุวรรณ; ถนัด, บุญชัย