Browsing by Author รพีึพร, เทียมจันทร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
25-May-2015การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมสุขภาพของผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนรุ่งชฎาพร, ใจยา; รพีึพร, เทียมจันทร์; ณรงค์, ณ เชียงใหม่
27-May-2015ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่จิราภรณ์, เรืองสงคราม; รพีึพร, เทียมจันทร์; วราภรณ์, ศิริสว่าง
16-Sep-2015ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแพทย์แผนไทยของประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูนถวัลย์, พวงบุบผา; รพีึพร, เทียมจันทร์; วราภรณ์, ศิริสว่าง
16-Apr-2015พฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่เบญจพร, ธิหลวง; รพีึพร, เทียมจันทร์; วราภรณ์, ศิริสว่าง