Browsing by Author วรรณวดี, ม้าลำพอง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
5-Aug-2019การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านแม่หาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2วิทยา, ธุระอบ; วรรณวดี, ม้าลำพอง; เกตุมณี, มากมี
24-Jun-2019บทบาทของผู้บริหารกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในอำเภอจอมทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5วรศักดิ์, หมื่นวงค์คำ; วรรณวดี, ม้าลำพอง; หนูม้วน, ร่มแก้ว
18-Jul-2019บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่กำพล, ใจทนง; วรรณวดี, ม้าลำพอง; หนูม้วน, ร่มแก้ว
1-Aug-2019ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการบริหารโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1สุนันยา, หาญแก้ว; วรรณวดี, ม้าลำพอง; สกล, แก้วศิริ
1-Aug-2019ปัจจัยที่ส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายสิงหนาทราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนบุษบง, ชัยเทพ; วรรณวดี, ม้าลำพอง; อรพินทร์, ศิริบุญมา
1-Aug-2019สมรรถนะที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 =$bThe Level of competency that affects on the achievement of the small schools administrators, Mae Hong Son educational service area 1ไมตรี, หาญแก้ว; วรรณวดี, ม้าลำพอง; สกล, แก้วศิริ