Browsing by Author ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
19-Jul-2019การบริหารจัดการหอพักของโรงเรีนยรัฐบาลและเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ตามความคิดเห้นของนักเรียนพักนอนขจร, โล่ภูสรรค์; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
5-Aug-2019การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การอ่านคิดวิเคราะห์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปกานต์, อุดมธนะสารสกุล; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์; สนิท, สัตโยภาส
24-Jul-2019การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2003 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูลสุวิศิษฏ์, กั้นหยั่นทอง; เรืองวิทย์, นนทภา; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
20-Jun-2019การพัฒนาสื่อการสอน รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1วุฒิไกร, วรรณการ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์; ณรงค์, สุขประเสริฐ
27-Jun-2019การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5โอฬาร, เปลา; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
20-Jun-2019การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาบทบาทของเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในชุมชนบ้านม่วงคำ ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ณัฐพล, พลเยี่ยม; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
14-Jun-2019การศึกษาการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่อิทธิพล, เพี้ยงจันทร์; สิริวันทน์, ฃัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
27-Jun-2019การศึกษาบทบาทของเครือข่ายชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในเขตพื้นที่ภาค 5 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมประเสริฐ, อินทรัตน์; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
13-Aug-2562การอนุรักษ์พระวิหารลายคำและจิตรกรรมฝาผนังในวัดพระสิงห์วรมหาวิหารด้วยสื่อวีดิทัศน์กฤตยา, พวงมะลิ; กมลณัฏฐ์, พลวัน; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
20-Jun-2019การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนในทัศนะของประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ปาริชาติ, พงษ์แขก; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
28-Jun-2019ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดลำปางเกี่ยวกับการเล่นพนันฟุตบอลเกรียงศักดิ์, มณีภาค; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
19-Jun-2019ความคิดเห็นของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจดำรง, คำภีระ; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
28-Jun-2019ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้บริหาร ครู และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่วัสสันต์, กองรัตน์; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
31-Jul-2019ความพึงพอใจในการทำงานของครูโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4เพลินพิศ, พรหมโน; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
31-Jul-2019ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5กิตติพงษ์, บัวลอยลม; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์; สิริวันทน์, ชัยญาณะ
28-Jun-2019คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในทัศนะของครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1ทวีชัย, สิงห์โทราช; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์; สิริวันทน์, ชัยญาณะ
19-Jun-2019ทัศนะของประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เกี่ยวกับโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำพร, ภิยารมณ์; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
28-Jun-2019ทัศนะของผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียนเอกชนขนาดกลางในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประภาภัทร, บัวเขียว; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
18-Jul-2019ทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีต่อปัญหาในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1เสน่ห์, ญาณพันธุ์; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
1-Aug-2019บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3ประสาน, ประทุมมณี; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์