Browsing by Author สนิท, สัตโยภาส

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 42  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การจัดการศึกษานอกโรงเรียนของศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง โดยการมีส่วนร่วมของขุมขนกชพรรณ, แก้วปัญญา; สนิท, สัตโยภาส; ชูสิทธิ์, ชูชาติ
2547การบูรณาการการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาวิชาการสร้างหนังสือสำหรับเด็ก สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์สนิท, สัตโยภาส
2544การพัฒนากระบวนการสอน "สร้างอนาคตร่วมกัน" สอนภาษาไทยโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญสนิท, สัตโยภาส
2544การพัฒนากระบวนการสอน "สร้างอนาคตร่วมกัน" สอนภาษาไทยโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ : กรณีศึกษาวิชาวรรณคดีแบบฉบับ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง : รายงานการวิจัยสนิท, สัตโยภาส
2552การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญด้วยนิทานพื้นบ้านล้านนา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ทิพย์วรรณ, ตั๋นมา; ประพันธ์, ธรรมไชย; สนิท, สัตโยภาส
2553การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การอ่านคิดวิเคราะห์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปกานต์, อุดมธนะสารสกุล; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์; สนิท, สัตโยภาส
2552การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแสดงความเคารพตามมารยาทไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3พันธุ์ทิพย์, โลราช; สนิท, สัตโยภาส; หนูม้วน, ร่มแก้ว
2563การวิเคราะห์คุณค่าของวรรณกรรมประเภทนิทานสำหรับเด็กปฐมวัยที่ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภัทราลักษณ์, ปัญญาเมือง; สนิท, สัตโยภาส; นราวัลย์, พูลพิพัฒน์
2560การวิเคราะห์หนังสือบันเทิงคดีสำหรับเด็กที่ได้รับรางวัลระหว่าง ปีพ.ศ. 2552 ถึง ปีพ.ศ. 2558หลี่, หนิง หมิ่น; สนิท, สัตโยภาส; ศรีวิไล, พลมณี
2019การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสนิท, สัตโยภาส
2553การศึกษาเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ภาษาจีนกับภาษาไทยฮวง, ยิงลี่; สนิท, สัตโยภาส; วรรณิดา, ถึงแสง
2560การสร้างตัวบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวไพลิน, วานิชจรัสกิจ; สนิท, สัตโยภาส; นราวัลย์, พูลพิพัฒน์
2563การสร้างหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดกณรงค์ศักดิ์, เทพมา; สนิท, สัตโยภาส; นราวัลย์, พูลพิพัฒน์
2558การสร้างหนังสือการ์ตูนเสริมประสบการณ์ ชุดวิถีชีวิตล้านนา สำหรับผู้เรียนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ 6สุนทรี, คุณา; สนิท, สัตโยภาส; โกชัย, สาริกบุตร
2559การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด ประเพณีสำคัญของชาวล้านนาชนานันทน์, ฟองศิริ; ศศิธร, อินตุ่น; สนิท, สัตโยภาส
2555การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาและวัฒนธรรมไทย เรื่อง ประเพณีสำคัญของไทยสำหรับชาวต่างประเทศที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาไทยในระดับ เกรด 6-8 ของโรงเรียนนานาชาติชุติสรา, สำราญ; โกชัย, สาริกบุตร; สนิท, สัตโยภาส
2555การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง มาตราแม่ ก กา และมาตราตัวสะกดในภาษาไทยพัชรินทร์, กุลกิตติโกวิท; โกชัย, สาริกบุตร; สนิท, สัตโยภาส
2547การเปรียบเทียบความสัมพันธ์เชิงอำนาจหญิงชายในกฎหมายมังรายศาสตร์กับกฎหมายไทยในมุมมองแนวสตรีนิยมชายไทย, รักษาชาติ; สนิท, สัตโยภาส
2560การเปรียบเทียบเรื่องขำขันไทยกับขำขันจีนเมิ่ง, เหยียน; สนิท, สัตโยภาส; ขวัญใจ, กิจชาลารัตน์
2555การใช้ภาษาไทยเพื่อนำเสนอเนื้อหาของสื่อป้ายโฆษณากลางแจ้งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เพ่ยหง, เจียง; โกชัย, สาริกบุตร; สนิท, สัตโยภาส