Browsing by Author สนิท, สัตโยภาส

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 31  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
5-Aug-2019การจัดการศึกษานอกโรงเรียนของศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง โดยการมีส่วนร่วมของขุมขนกชพรรณ, แก้วปัญญา; สนิท, สัตโยภาส; ชูสิทธิ์, ชูชาติ
3-Jan-2563การปรับเปลี่ยนบทบาทและหน้าที่เพื่อการดำรงอยู่ของซอท่ามกลางบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาคณะซอ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่พัชรินทร์, คณะนัย; สนิท, สัตโยภาส; โกชัย, สาริกบุตร
19-Jul-2019การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญด้วยนิทานพื้นบ้านล้านนา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ทิพย์วรรณ, ตั๋นมา; ประพันธ์, ธรรมไชย; สนิท, สัตโยภาส
5-Aug-2019การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การอ่านคิดวิเคราะห์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปกานต์, อุดมธนะสารสกุล; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์; สนิท, สัตโยภาส
19-Jul-2019การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแสดงความเคารพตามมารยาทไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3พันธุ์ทิพย์, โลราช; สนิท, สัตโยภาส; หนูม้วน, ร่มแก้ว
25-May-2017การวิเคราะห์หนังสือบันเทิงคดีสำหรับเด็กที่ได้รับรางวัลระหว่าง ปีพ.ศ. 2552 ถึง ปีพ.ศ. 2558หลี่, หนิง หมิ่น; สนิท, สัตโยภาส; ศรีวิไล, พลมณี
2019การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสนิท, สัตโยภาส
9-Aug-2562การศึกษาเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ภาษาจีนกับภาษาไทยฮวง, ยิงลี่; สนิท, สัตโยภาส; วรรณิดา, ถึงแสง
15-May-2017การสร้างตัวบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวไพลิน, วานิชจรัสกิจ; สนิท, สัตโยภาส; นราวัลย์, พูลพิพัฒน์
31-Mar-2015การสร้างหนังสือการ์ตูนเสริมประสบการณ์ ชุดวิถีชีวิตล้านนา สำหรับผู้เรียนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ 6สุนทรี, คุณา; สนิท, สัตโยภาส; โกชัย, สาริกบุตร
27-Dec-2016การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด ประเพณีสำคัญของชาวล้านนาชนานันทน์, ฟองศิริ; ศศิธร, อินตุ่น; สนิท, สัตโยภาส
17-Feb-2563การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาและวัฒนธรรมไทย เรื่อง ประเพณีสำคัญของไทยสำหรับชาวต่างประเทศที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาไทยในระดับ เกรด 6-8 ของโรงเรียนนานาชาติชุติสรา, สำราญ; โกชัย, สาริกบุตร; สนิท, สัตโยภาส
17-Feb-2563การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง มาตราแม่ ก กา และมาตราตัวสะกดในภาษาไทยพัชรินทร์, กุลกิตติโกวิท; โกชัย, สาริกบุตร; สนิท, สัตโยภาส
14-Jun-2019การเปรียบเทียบความสัมพันธ์เชิงอำนาจหญิงชายในกฎหมายมังรายศาสตร์กับกฎหมายไทยในมุมมองแนวสตรีนิยมชายไทย, รักษาชาติ; สนิท, สัตโยภาส
25-May-2017การเปรียบเทียบเรื่องขำขันไทยกับขำขันจีนเมิ่ง, เหยียน; สนิท, สัตโยภาส; ขวัญใจ, กิจชาลารัตน์
27-Dec-2562การใช้ภาษาไทยเพื่อนำเสนอเนื้อหาของสื่อป้ายโฆษณากลางแจ้งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เพ่ยหง, เจียง; โกชัย, สาริกบุตร; สนิท, สัตโยภาส
13-Nov-2016ความขัดแย้งของตัวละครในวรรณกรรมซีไรต์รัตติกา, กรรณิกา; นราวัลย์, พูลพิพัฒน์; สนิท, สัตโยภาส
16-Dec-2016ความฉลาดทางอารมณ์ของตัวละครในวรรณคดีมรดกวรรณวิไล, ชุ่มใจ; นราวัลย์, พูลพิพัฒน์; สนิท, สัตโยภาส
25-May-2017ท่วงทำนองทางภาษาและกลวิธีการถ่ายทอดธรรมะในงานเขียนของพระมหาสมปอง ตาลปุตโตสัญรญา, นวลศิริ; สนิท, สัตโยภาส; นราวัลย์, พูลพิพัฒน์
2016ผลการจัดกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ความคิดรวบยอดหลักภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำพรพิมล, วงศ์แสง; สนิท, สัตโยภาส; ศศิธร, อินตุ่น