Browsing by Author สมาน, ฟูแสง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
5-Sep-2562กลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลโลกให้กับผู้เรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่านนภาพร, แสงนิล; มนัส, สุวรรณ; สมาน, ฟูแสง; เรืองวิทย์, นนทภา
25-May-2015การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือตอนบนในรูปแบบมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐชาญวิทยายุทธ์, อินทร์แก้ว; สมาน, ฟูแสง; เรืองเดช, วงศ์หล้า; เทพ, พงษ์พานิช
5-Sep-2562การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่ของศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน วัดถ้ำพระผาคอก อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรายณอภัย, พวงมะลิ; มนัส, สุวรรณ; สมาน, ฟูแสง; เรืองวิทย์, นนทภา
5-Sep-2562ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและภาวะผู้นำเพื่อการดำรงอยู่ของสถานศึกษา สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยยุพิน, ชัยราชา; มนัส, สุวรรณ; สมาน, ฟูแสง; สุเทพ, พงศ์ศรีวัฒน์
21-Jun-2017รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชาญ, คำภิระแปง; เกตุมณี, มากมี; รังสรรค์, มณีเล็ก; สมาน, ฟูแสง
26-Aug-2562รูปแบบสมรรถนะผู้นำโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากลนริศ, มหาพรหมวัน; สมาน, ฟูแสง; สุเทพ, พงศ์ศรีวัฒน์; เรืองวิทย์, นนทภา