Browsing by Author สายฝน, แสนใจพรม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2564กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ ของโรงเรียนไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม่จิราพัชร, สัจจมานะกุล; สายฝน, แสนใจพรม
2562การบริหารงานห้องสมุดแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนสุพรรณษา, ชะเวียตะคุ; สำเนา, หมื่นแจ่ม; สายฝน, แสนใจพรม
2564การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2สุรพล, ศรีศิลป์; สายฝน, แสนใจพรม; สมเกตุ, อุทธโยธา
2564การพัฒนาการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนบ้านหนองเงือก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนกฤตเมธ, อุ่นโพธิ; สำเนา, หมื่นแจ่ม; สายฝน, แสนใจพรม
2019การพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยของครูที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์สายฝน, แสนใจพรม
2566การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด เพื่อส่งเสริมทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ชนนน, ศรีเที่ยง; สายฝน, แสนใจพรม; จิตรกร, กรพรม
2564การส่งเสริมภาวะผู้นำเชิงวิชาชีพสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของผู้บริหารตามการรับรู้ ของผู้บริหารและครูอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่สุจินต์, วังใหม่; สายฝน, แสนใจพรม; สำเนา, หมื่นแจ่ม
2564คู่มือการพัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานทักษะที่จำเป็นสาหรับการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15พิไลรัตน์, ต๊ะมา; ณัฐิยา, ตันตรานนท์; สายฝน, แสนใจพรม
2561รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ ด้านสุขอนามัยของโรงเรียนบนพื้นที่สูงสายฝน, แสนใจพรม
2560แนวคิดการนิเทศการศึกษาของนักการศึกษาชั้นนำในประเทศไทยวชิรา, เครือคำอ้าย; ชวลิต, ขอดศิริ; สายฝน, แสนใจพรม
2562แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่สุวรรณี, กันทะปิง; สายฝน, แสนใจพรม
2563แนวทางการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่เอนก, อินัง; สายฝน, แสนใจพรม
2563แนวทางการบริหารงานส่งเสริมการจัดสวัสดิการด้วยกระบวนการบริหารงานคุณภาพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาภ จังหวัดลำพูนจงรัก, บัวผัด; สายฝน, แสนใจพรม
2562แนวทางการบริหารปัจจัยที่ส่งผลต่องานนิเทศภายในของโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม อำเภอวังเจ้า จังหวัดตากสุภัจฉรา, กาใจ; สายฝน, แสนใจพรม; สมเกตุ, อุทธโยธา
2564แนวทางการบริหารวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ชนาธิป, อัครนรากุล; สายฝน, แสนใจพรม
2563แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ดวงฤทัย, โพธิกุล; สายฝน, แสนใจพรม