Browsing by Author สิวลี, รัตนปัญญา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ การปรับปรุงสภาพการทำงานของแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มแรงงานนอกระบบ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่สิวลี, รัตนปัญญา
26-Aug-2562การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารในตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่อรพรรณ, จุตตะโน; สามารถ, ใจเตี้ย; สิวลี, รัตนปัญญา
8-Nov-2017การพัฒนาสื่อด้านสุขภาพเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกสำหรับแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวชนเผ่าลาหู่ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่สงกรานต์, ลาพิมล; สามารถ, ใจเตี้ย; สิวลี, รัตนปัญญา
20-Oct-2017คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พิศโสภา, ทีฆาวงค์; สิวลี, รัตนปัญญา; จิติมา, กตัญญู
26-Aug-2562คุณภาพชีวิตและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่จันทนา, สารแสง; สิวลี, รัตนปัญญา; จิติมา, กตัญญู
13-Sep-2562ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะอ้วนของสามเณรโรงเรียนกลุ่มพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่พระพิษณุ, อุตตมา; จิติมา, กตัญญู; สิวลี, รัตนปัญญา
24-Feb-2017ผลการสร้างเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองในการควบคุมพฤติกรรม การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาปิยพร, สิงห์คำ; สิวลี, รัตนปัญญา; สามารถ, ใจเตี้ย
13-Sep-2562ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการดำเนินงานด้านสุขศึกษาชุมชน ในเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ชนิดา, เตชะปัน; สิวลี, รัตนปัญญา; สามารถ, ใจเตี้ย