Browsing by Author สุธีร์, นนทภา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
14-Jun-2019การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน กรณีศึกษาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่อาทิตย์, อยู่เป็นสุข; สุธีร์, นนทภา; วีระ, คำวิเศษณ์
24-Jul-2019การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Simple Tense และ Past Simple Tense ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1ปานฤทัย, สิทธิราษฎร์; สุธีร์, นนทภา; กมลณัฏฐ์, พลวัน
24-Jul-2019การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนาในประเทศไทยฉฬภิญญา, ตรีวิทย์; สุธีร์, นนทภา; พิศมัย, อาวะกุลพาณิชย์
24-Jul-2019การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การทำเครื่องเงินในจังหวัดเชียงใหม่สุพจน์, ใหม่กันทะ; สุธีร์, นนทภา; อรุณรัตน์, วิเชียรเขียว
26-Jul-2019การศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ญาณกร, แสงสุวรรณ; สุธีร์, นนทภา; จินตนา, มัธยมบุรุษ
26-Jul-2019การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 : กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบอานงค์, ปินตา; สุธีร์, นนทภา; จินตนา, มัธยมบุรุษ
26-Jul-2019การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2สำเนียง, อัตไพบูลย์; สุธีร์, นนทภา; จินตนา, มัธยมบุรุษ
19-Jul-2019การใช้กระบวนการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตอำเภอแม่สะเรียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2มนัส, จันทร์กุญชร; สุธีร์, นนทภา; จินตนา, มัธยมบุรุษ