Browsing by Author อรพินทร์, ศิริบุญมา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
14-Jun-2019การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ขวัญใจ, ธรรมขันโท; เกตุมณ๊, มากมี; อรพินทร์, ศิริบุญมา
9-Aug-2562การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารการศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่อ่องสอนประจวบ, ลังกา; อรพินทร์, ศิริบุญมา; กมล, รักสวน
14-Jun-2019การมีส่วนร่วมในงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่อารีรักษ์, ชัยเพ็ชร; ประพันธ์, ธรรมไชย; อรพินทร์, ศิริบุญมา
25-Jun-2019ความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง จังหวัดเชียงใหม่วิมลมาลย์, ศรีหงษ์ทอง; อรพินทร์, ศิริบุญมา; วีระ, คำวิเศษณ์
1-Aug-2019ปัจจัยที่ส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายสิงหนาทราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนบุษบง, ชัยเทพ; วรรณวดี, ม้าลำพอง; อรพินทร์, ศิริบุญมา
19-Jun-2019พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการมีส่วนร่วมในงานวิชาการ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จังหวัดเชียงใหม่รัตนา, ศรลา; บุณย์, นิลเกษ; อรพินทร์, ศิริบุญมา