Browsing by Author อโนดาษ์, รัชเวทย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การผลิตและหาลักษณะเฉพาะทางกายภาพของถ่านอัดแท่ง จากถ่านแกลบและถ่านเปลือกข้าวโพดมนตรี, นันตา; กฤษดา, บุญชม; อโนดาษ์, รัชเวทย์
2564การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การจำแนกสารและปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ตามกรอบแนวคิดเนื้อหาผนวกวิธีการสอน เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์สุดาลักษณ์, สุทธะคำ; อโนดาษ์, รัชเวทย์; ชาตรี, มณีโกศล
2563การสร้างชุดกจิกรรมการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมเรื่อง อาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง เพื่อพัฒนาแนวคิด เรื่อง สารอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6เยาวพา, นันต๊ะภูมิ; อโนดาษ์, รัชเวทย์; พสุ, ปราโมกข์ชน
2558การสร้างชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เรื่องทรัพยาการน้ำสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่วีรวรรณ, เวนวล; อโนดาษ์, รัชเวทย์; พงษ์พันธุ์, ลีฬหเกรียงไกร
2558การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง "มหัศจรรย์ยางพารา" โดยใช้แนวการสอน STEM กับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเกศินี, ทองอ่ำ; อโนดาษ์, รัชเวทย์; ภาณุพัฒน์, ชัยวร
2558การสร้างชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊สเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ในการศึกษาศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอัจฉรา, ใจนันตา; อโนดาษ์, รัชเวทย์; ภาณุพัฒน์, ชัยวร
2562การเคลื่อนที่ของฟองอากาศภายใต้อิทธิพลของความหนืดของของไหล และการสั่นสะเทือน สำหรับการสอนฟิสิกส์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสุรัตน์, กาบทุม; ภาณุพัฒน์, ชัยวร; อโนดาษ์, รัชเวทย์
2561การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ โดยใช้สารช่วยย้อมด้วยน้ำแร่ธรรมชาติและโคลนจากภูโคลน จังหวัดแม่ฮ่องสอนอโนดาษ์, รัชเวทย์; เจษฎาพล, กิตติพัฒนวิทย์
2561ผลการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง การย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายด้วยสีธรรมชาติโดยใช้สารช่วยติดชนิดต่าง ๆยุทธนา, ชัยเจริญ; อโนดาษ์, รัชเวทย์; วรางคณา, เขาดี
2561ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ถวิลจิต, ชาตะเวที; พสุ, ปราโมกข์ชน; อโนดาษ์, รัชเวทย์
2564ผลของการใช้ชุดการทดลองเคมีย่อส่วนที่สร้างจากวัสดุในท้องถิ่นต่อความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนุชจิรา, มะโนสาร; อโนดาษ์, รัชเวทย์; วรางคณา, เขาดี