Browsing by Author เรืองวิทย์, นนทภา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
5-Sep-2562กลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลโลกให้กับผู้เรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่านนภาพร, แสงนิล; มนัส, สุวรรณ; สมาน, ฟูแสง; เรืองวิทย์, นนทภา
5-Sep-2562กลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตำรวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยจักรพงศ์, วงศ์พิทักษ์กุล; มนัส, สุวรรณ; อนุรักษ์, ปัญญานุวัฒน์; เรืองวิทย์, นนทภา
5-Sep-2562การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่ของศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน วัดถ้ำพระผาคอก อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรายณอภัย, พวงมะลิ; มนัส, สุวรรณ; สมาน, ฟูแสง; เรืองวิทย์, นนทภา
17-Jan-2563การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนสอน วิชาอนุพุทธประวัติสำหรับนักธรรมชั้นโทกฤติ, กิตติธารยังกูร; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์; เรืองวิทย์, นนทภา
19-Jul-2019การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน เรื่อง ตัวอักษร ฮิรางานะทนงศักดิ์, จันทบุรี; เรืองวิทย์, นนทภา; วลัยพร, กาญจนการุณ
26-Jun-2019การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างสื่อการสอน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาศุภฤกษ์, คฤหานนท์; เรืองวิทย์, นนทภา; หนูม้วน, ร่มแก้ว
24-Jul-2019การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2003 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูลสุวิศิษฏ์, กั้นหยั่นทอง; เรืองวิทย์, นนทภา; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
17-Jan-2563การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เศรษฐิณี, กุลสุทธิเสถียร; ประพันธ์, ธรรมไชย; เรืองวิทย์, นนทภา
27-Jun-2019การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสำหรับการทำวัตรสวดมนต์ของอุบาสกและอุบาสิกาวินัย, ธรรมชัย; ประพันธ์, ธรรมไชย; เรืองวิทย์, นนทภา
9-Aug-2562การศึกษาสภาพการจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนขุนยวมวิทยา เขตพื้นที่กาณศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1อรพิณ, สนธิกุล; เรืองวิทย์, นนทภา; ประวัติ, พื้นผาสุข
24-Jun-2019ความคาดหวังของนักเรียนต่อการบริหารงานของครูประจำเรือนนอนโรงเรียนประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูนชัยวัฒน์, สิงห์นนท์; เรืองวิทย์, นนทภา; อัญชลี, วงศ์หล้า
26-Aug-2562รูปแบบสมรรถนะผู้นำโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากลนริศ, มหาพรหมวัน; สมาน, ฟูแสง; สุเทพ, พงศ์ศรีวัฒน์; เรืองวิทย์, นนทภา
25-Jun-2019สื่อการสอนการนวดไทยแบบราชสำนักขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุขจิตติมา, เสนาไชย; พีระพงษ์, บุญศิริ; เรืองวิทย์, นนทภา