Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 26 to 45 of 1439 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
May-2016Using Decision Tree C4.5 Algorithm to Predict VARK Learning Stylesอรนุช, พันโท; Oranuch, Pantho; มนต์ชัย, เทียนทอง; Monchai, Tiantong
2560Using e-Mapping to Improve Reading Comprehension and Summary Skills of EFL StudentsChaichompoo, Chalermchai
2555กฎหมายและมาตรฐานอาหารนักสิทธ์ิ, ปัญญาใหม่
16-Jan-2016กระบวนการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเชิงพุทธของโรงเรียนวัดท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนสามารถ เตจ๊ะวงค์, สุนทร สังฆพินิต; ไพฑูรย์ รื่นสัตย์, วิโรจน์ อินทนนท์; Samart Tajawong, Sunthorn Sanghapinit; Paitoon Ruensat, Viroj Inthanon; Pikanate Journal CMRU
9-Nov-2015กระบวนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้านการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กันติยะ, พยอมรัก
19-Jul-2019กระบวนการบริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีทในจังหวัดเชียงใหม่ชวนชม, บุญศิริ; ประสิทธิ์, ม้าลำพอง; ดาวรุ่ง, วีระกุล
3-Sep-2562กระบวนการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนสำหรับเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูนวีระศักดิ์, ไววาง; เกษม, นครเขตต์; กฤษณา, กาเผือก
Mar-2004กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาการรักษาสุขภาพของชาวไทเขิน : กรณีศึกษาบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ศิรานุช, อ่อนอ้น; พีระพงศ์, บุญศิริ; จินตนา, มัธยมบุรุษ
2550กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมในการพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อสรางความ เขมแข็งใหกับชุมชนตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม่เซียซาร, อัจฉรียา; จิตรวิจารณ, ชวิศ
2561กลยุทธ์การตลาดเชิงพันธมิตรเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนชุติมันต์, สะสอง
30-Mar-2016กลยุทธ์การบริหารผ้าไหมลายสันกำแพงเพื่อพัฒนาสู่การคุ้มครองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยมีส่วนร่วมของชุมชน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่พลอาจ, เพียงตะวัน; Pol-ard, Piangtawan
2561กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภาสกร, แห่งศักดิ์ศรี
5-Sep-2562กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชัน, หันชัยเนาว์; ชวิศ, จิตรวิจารณ์; ชุฏิภัคค์, เขมวิมุตติวงศ์; ธเนศ, ศรีวิชัยลำพันธ์
11-Nov-2015กลยุทธ์การพัฒนาส่วนผสมทางการตลาตผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารขบเคี้ยวของกลุ่มผู้ประกอบการในอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนอ่อนตวงศ์, ปวิช
2560กลยุทธ์การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนบัญชา, อินทะกูล
2556กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนเครือข่ายการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมของมูลนิธิดรุณาทรขวัญใจ คมคาย
5-Sep-2562กลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลโลกให้กับผู้เรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่านนภาพร, แสงนิล; มนัส, สุวรรณ; สมาน, ฟูแสง; เรืองวิทย์, นนทภา
25-May-2015กลยุทธ์การใช้สื่อเพื่อการสื่อสารการตลาดของธุรกิจนำเที่ยว ในอำเภอเมืองเชียงใหม่กลุ่มบริษัทเกาหลี-ไทยหทัยทิพย์, คงแดง; กมลณัฏฐ์, พลวัน
29-Jan-2561กลยุทธ์แห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการภาครัฐของไทยเสถียรคง, จตุพร
5-Sep-2562กลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตำรวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยจักรพงศ์, วงศ์พิทักษ์กุล; มนัส, สุวรรณ; อนุรักษ์, ปัญญานุวัฒน์; เรืองวิทย์, นนทภา