Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 216 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
18-Nov-2015เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารกับครูผู้สอนในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 เกี่ยวกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)วงค์คำลือ, ศรีใจ
17-Nov-2015ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอออล์ของสตรี ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่จิงต๊ะ, มัลลิกา
17-Nov-2015ระดับความรู้เกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการ มหาลัยวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กาวี, ฉัตราภรณ์
17-Nov-2015รูปแบบการจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะนิติบุคคลชุมชอบ, ธวัช
11-Nov-2015การศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของชุมชนต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือปันจะนะ, ทัศรินทร์
17-Nov-2015การศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อความสำเร็จของธุระกิจในจังหวัดเชียงรายแสนคำ, ศรันญา
11-Nov-2015การอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยภาพยนตร์สารคดี "ฮักบ้านเกิด" สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่มณีขัยกุล, อัญวรีย์
18-Nov-2015การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก ตามทัศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1ประสพโชควัฒนา, อธิโชค
17-Nov-2015ความพร้อมของกลุ่มอาชีพทอผ้าสตรีศรีเมืองยู้ ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดลำพูน ในการใช้่ระบบบริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ปัญญาวงศ์, ศราวุธ
11-Nov-2015คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิตในทัศนะของผู้ใช้บัณทิตในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เมืองชื่น, พีราวัฒน์