Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 252
จำนวนรายการที่ค้นพบในกลุ่มข้อมูล:
ชื่อกลุ่มข้อมูล
Theses
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
17-พฤศ-2015การประเมินความรู้ ความเข้าใจและเจตคติของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่มีต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติ ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551ทองวินิชศิลป, วรุณรัตน์
17-พฤศ-2015ผลกระทบทางสังคมต่อชุมชนจากการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่ด่านชายแดนห้วยโก๋น จังหวัดน่านคฤหานนท์, ธานินทร์
17-พฤศ-2015ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดทำผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทะนุดี, ภาคภูมิ
19-พฤศ-2015แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนห้องสอนศึกษาดวงเกตุ, สายสุนีย์
11-พฤศ-2015การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยใช้สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนตาวากุล, สาคเรศ
18-พฤศ-2015เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารกับครูผู้สอนในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 เกี่ยวกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)วงค์คำลือ, ศรีใจ
18-พฤศ-2015การศึกษาเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม : \b กรณีศึกษาหมู่บ้านห้วยผึ้ง ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนแสงต่าย, ชนินทร์
19-พฤศ-2015การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22ปันคำมา, ดิษฐ์ลดา
17-พฤศ-2015ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอออล์ของสตรี ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่จิงต๊ะ, มัลลิกา