Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 221-230 of 253 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
11-Nov-2015การศึกษาการใช้โฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อว่านสี่ทิศเกตุนภา ไทยหนุ่ม
11-Nov-2015การรื้อฟื้นตำนานพระธาตุหม้อคว่ำในฐานะสื่อพื้นบ้านสุทธิมั่น ปิยะโกศล
11-Nov-2015การเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายของชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงที่มีภาวะเครียดในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสบหาร ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนธมนรดา โอภาสฐิติยศ
11-Nov-2015การสอนอ่านออกเสียงและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด แม่กก แม่กด แม่กบ โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชาวไทยภูเขา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร 9พนารัตน์ จินดากูล
11-Nov-2015การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่รัตนาวดี กล่อมเกลี้ยง
17-Nov-2015การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4รำพึง โนพวน
11-Nov-2015การสร้างและใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3จุไรรัตน์ สุขสถาน
11-Nov-2015การสร้างหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติม อาชีพในท้องถิ่น : การทำเมี่ยงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ดลนภา อุปนันท์
11-Nov-2015การเสริมสร้างให้กองทุนสวัสดิการชุมชนมีความเข้มแข็ง : จังหวัดลำพูนปียานุช ปันยัง
11-Nov-2015ความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพทางนวัตกรรม ความเป็นมืออาชีพและความสำเร็จองค์กร : กรณีศึกษา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตภาคเหนือวณิชญา นาวะลัง