Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 41-50 of 146 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
24-Jun-2019ความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในอำเภอแม่ลาน้อย เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ชาญ, เมืองโคตร; ประวัติ, พื้นผาสุข; สิริวันทน์, ชัยญาณะ
24-Jun-2019ความพึงพอใจของครูวิชาการและครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2อภิชาติ, อินตา; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; หนูม้วน, ร่มแก้ว
24-Jun-2019แนวทางการบริหารงานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขนาดเล็ก เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2วิเชียร, สันจันตา; ชูชีพ, พุทธประเสริฐ; หนูม้วน, ร่มแก้ว
24-Jun-2019ความคาดหวังของนักเรียนต่อการบริหารงานของครูประจำเรือนนอนโรงเรียนประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูนชัยวัฒน์, สิงห์นนท์; เรืองวิทย์, นนทภา; อัญชลี, วงศ์หล้า
24-Jun-2019ขวัญและกำลังใจของครูผู้สอนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2ดำรงศักดิ์, เขตวัง; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ประวัติ, พื้นผาสุข
25-Jun-2019สื่อการสอนการนวดไทยแบบราชสำนักขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุขจิตติมา, เสนาไชย; พีระพงษ์, บุญศิริ; เรืองวิทย์, นนทภา
25-Jun-2019สภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ในทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอนวรรณระเบียบ, บุญเกิด; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; หนูม้วน, ร่มแก้ว
25-Jun-2019สภาพปัญหาในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีนักเรียนหลายชาติพันธุ์ในทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน และครูวิชาการในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1โอฬาริก, ครองสวัสดิ์; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ประวัติ, พื้นผาสุข
24-Jun-2019บทบาทของผู้บริหารกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในอำเภอจอมทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5วรศักดิ์, หมื่นวงค์คำ; วรรณวดี, ม้าลำพอง; หนูม้วน, ร่มแก้ว
25-Jun-2019ความพร้อมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ดำรง, มาตี๋; ประพันธ์, ธรรมไชย; สุวรรณ, หมื่นตาบุตร