Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 201-210 of 517 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
11-May-2017การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สุเทพ , ไชยวุฒิ; เกตุมณี, มากมี; ศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์
20-Oct-2017คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พิศโสภา, ทีฆาวงค์; สิวลี, รัตนปัญญา; จิติมา, กตัญญู
25-May-2017การวิเคราะห์หนังสือบันเทิงคดีสำหรับเด็กที่ได้รับรางวัลระหว่าง ปีพ.ศ. 2552 ถึง ปีพ.ศ. 2558หลี่, หนิง หมิ่น; สนิท, สัตโยภาส; ศรีวิไล, พลมณี
13-Nov-2016ความขัดแย้งของตัวละครในวรรณกรรมซีไรต์รัตติกา, กรรณิกา; นราวัลย์, พูลพิพัฒน์; สนิท, สัตโยภาส
25-May-2017การเปรียบเทียบเรื่องขำขันไทยกับขำขันจีนเมิ่ง, เหยียน; สนิท, สัตโยภาส; ขวัญใจ, กิจชาลารัตน์
21-Jun-2017รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชาญ, คำภิระแปง; เกตุมณี, มากมี; รังสรรค์, มณีเล็ก; สมาน, ฟูแสง
25-May-2015ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกของสารสกัดข้าวหมากจากข้าวเหนียวกล้องและข้าวเหนียวกล้องงอกเกศริน, แก้วมณี; วัชรี, หาญเมืองใจ; อัจฉรียา, ชมเชย
12-Jul-2017ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าและแนวทางการป้องกันภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่อภิญญา, วงค์ใหม่; สามารถ, ใจเตี้ย; สายหยุด, มูลเพ็ชร์
23-Nov-2017การประยุกต์ใช้เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสจากจิ้งหรีดเพื่อทดสอบหาสารกำจัดแมลง กลุ่มคาร์บาเมตและกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในตัวอย่างผักจำรัส, เลิศศรี; อัจฉรียา, ชมเชย; วัชรี, หาญเมืองใจ
26-Sep-2015ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปางวรกมล, เฟื่องฟุ้ง; วีระศักดิ์, สมยานะ