Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 201-210 of 521 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
25-Jun-2017การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการคัดกรองนักเรียนของโรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ปุญชรัศมิ์, พันธุวัฒน์; สำเนา, หมื่นแจ่ม; สงบ, ประเสริฐพันธุ์
9-Aug-2015การจัดการเรียนรู้แบบเอ็กซ์พลิซิทเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่วัชรี, ไชยบุตร; ยุพิน, อินทะยะ; ศศิธร, อินตุ่น
22-Mar-2018การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านช่างหม้อ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนเฉลิมพงษ์, สุขสมพนารักษ์; จักรปรุฬห์, วิชาอัครวิทย์; บุญเลิศ, คำปัน
23-Nov-2017ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลบ้่านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนวาสนา, สิทธิกัน; สายหยุด, มูลเพ็ชร์; สามารถ, ใจเตี้ย
11-May-2017การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สุเทพ , ไชยวุฒิ; เกตุมณี, มากมี; ศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์
20-Oct-2017คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พิศโสภา, ทีฆาวงค์; สิวลี, รัตนปัญญา; จิติมา, กตัญญู
25-May-2017การวิเคราะห์หนังสือบันเทิงคดีสำหรับเด็กที่ได้รับรางวัลระหว่าง ปีพ.ศ. 2552 ถึง ปีพ.ศ. 2558หลี่, หนิง หมิ่น; สนิท, สัตโยภาส; ศรีวิไล, พลมณี
13-Nov-2016ความขัดแย้งของตัวละครในวรรณกรรมซีไรต์รัตติกา, กรรณิกา; นราวัลย์, พูลพิพัฒน์; สนิท, สัตโยภาส
25-May-2017การเปรียบเทียบเรื่องขำขันไทยกับขำขันจีนเมิ่ง, เหยียน; สนิท, สัตโยภาส; ขวัญใจ, กิจชาลารัตน์
21-Jun-2017รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชาญ, คำภิระแปง; เกตุมณี, มากมี; รังสรรค์, มณีเล็ก; สมาน, ฟูแสง