Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 221-230 of 486 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
11-Nov-2015วาทกรรมความขาว : อัตลักษณ์ความงามของผู้หญิงลาวในวัฒนธรรมสมัยนิยมคิดคำส่วน, วิสิฏฐ์
9-Nov-2015การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่คำจม, คำจม
5-Oct-2017ปัจจัยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กัญชลี, หมูฝั้น; กัลยา, ใจรักษ์
8-Nov-2017การพัฒนาสื่อด้านสุขภาพเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกสำหรับแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวชนเผ่าลาหู่ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่สงกรานต์, ลาพิมล; สามารถ, ใจเตี้ย; สิวลี, รัตนปัญญา
23-Nov-2017พฤิตกรรมเสี่ยงต่ออาการปวดหลังของเกษตรกรชาวสวนลำไยที่เข้ารับการรักษาโดยวิธีกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนสิริโชค, ปะทิ; สายหยุด, มูลเพ็ชร์; พิศักดิ์, ชินชัย
2-Sep-2017ความรู้และทักษะในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ๋องสอนวินัย, พันอ้วน; จิติมา, กตัญญู; วันทนีย์, ชวพงค์
20-Jun-2015ความคาดหวัง การรับรู้ และความพึงพอใจ ของประชาชนต่อคุณภาพบริการ โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ภัทรจารินทร์, คุณารูป; สายหยุด, มูลเพ็ชร์; จิติมา, กตัญญูู
21-Dec-2015การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านแม่ใจใต้ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่จตุพร, ปัญญาไว; ณรงค์, ณ เชียงใหม่; ทรงยศ, คำชัย
5-Oct-2017ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ศศิจันทร์, ปัญจทวี; กัลยา, ใจรักษ์
15-Oct-2017ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ของข้าราชการทหารประจำ สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7ณัฐวัตร, เป็งวันปลูก; กัลยา, ใจรักษ์