Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 41-50 of 519 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
9-Nov-2015การผลิตวีดีทัศน์สารคดีเรื่อง วัดเจ็ดยอด เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการทำนุบำรุงศาสนสถานวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่วงศ์ไชยา, บุริภัทร
17-Nov-2015การประเมินเบื้องต้นการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียของส้วมสาธาณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่กล่อมเกษม, แสงจันทร์
18-Nov-2015พฤติกรรมการดูรายการโทรทัศน์ของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 กรณีศึกษาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จิตประสาท, อุมาพร
19-Nov-2015สภาพปัญหาในการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1ไชยรังษี, จิตรา
14-Nov-2015การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสร้างองค์ความรู้เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สำหรับ พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ใจมั่น, พิชาภพ
11-Nov-2015การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ 4 MAT เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ สำหนับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ลือนาม, สิริวัฒน์
17-Nov-2015การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการบ้านมั่นคง : จังหวัดเชียงใหม่กิ่งสุวรรณพงษ์, พิรุณ
17-Nov-2015การเสนอรูปแบบการจัดการบริการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมบิลหลี, อรุณ
17-Nov-2015การพัฒนาชุดฝึกอบรมการวิจัยชั้นเรียนโดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนสิงหสุรศักดิ์, ถนิมพิมพา
11-Nov-2015การมีส่วนร่วมของภาคีสุขภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนวงศ์ศักดิ์ศรี, เรวัตร