Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 41-50 of 223 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
19-Nov-2015ผลการประเมินตนเองภายหลังการประเมินภายนอกรอบแรกของสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ของสถานศึกษาในอำเภอดอยเต่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5บูรณะพิมพ์, บำเพ็ญ
19-Nov-2015ทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีต่อปัญหาในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1ญาณพันธุ์, เสน่ห์
11-Nov-2015การใช้สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2นาตา, ศรัญญา
17-Nov-2015การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเกย์ชาวไทยและชาวต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่หรรษา, สุรพงษ์
11-Nov-2015การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนฟ้าขาว, ศักราช
12-Nov-2015คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนันสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ธูปเทียน, วิไลลักษณ์
18-Nov-2015การศึกษาบทบาทของเครือข่ายชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในเขตพื้นที่ภาค 5 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมอินทรัตน์, ประเสริฐ
19-Nov-2015ความพร้อมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่มาตี๋, ดำรง
18-Nov-2015การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 1 เรื่อง "ประติมากรรมกระดาษ" สำหรับผู้เรียนในช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"ฉวี, ศิริลักษณ์
19-Nov-2015ปัญหาและความต้องการของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5เยาวนา, เอกกมล