Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 421-430 of 519 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
28-Jun-2019ทัศนะของผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียนเอกชนขนาดกลางในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประภาภัทร, บัวเขียว; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
18-Jul-2019ทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีต่อปัญหาในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1เสน่ห์, ญาณพันธุ์; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
18-Jul-2019เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารกับครูผู้สอนในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 เกี่ยวกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)ศรีใจ, วงค์คำลือ; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; เรืองเดช, วงศ์หล้า
18-Jul-2019แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนห้องสอนศึกษาสายสุนีย์, ดวงเกตุ; ประพันธ์, ธรรมไชย; ชูสิทธิ์, ชูชาติ
18-Jul-2019ปัญหาและความต้องการของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5เอกกมล, เยาวนา; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ประวิณ, จันทร์แรง
18-Jul-2019ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนตามความคาดหวังของครูผู้สอนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3เยาวเรศ, บุญเป็ง; หนูม้วน, ร่มแก้ว; จักรกฤช, วิชา
18-Jul-2019บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่กำพล, ใจทนง; วรรณวดี, ม้าลำพอง; หนูม้วน, ร่มแก้ว
18-Jul-2019แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1อาคเนย์, ทิมินกุล; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ประวิณ, จันทร์แรง
18-Jul-2019สภาพปัญหาในการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1จิตรา, ไชยรังษี; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ประวิณ, จันทร์แรง
18-Jul-2019แนวทางการพัฒนาการบริหารพัสดุ โรงเรียนห้องสอนศึกษาอำภา, สุกรคามกุล; ประพันธ์, ธรรมไชย; กมล, รักสวน