Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 441-450 of 519 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
19-Jul-2019การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแสดงความเคารพตามมารยาทไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3พันธุ์ทิพย์, โลราช; สนิท, สัตโยภาส; หนูม้วน, ร่มแก้ว
24-Jul-2019การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2003 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูลสุวิศิษฏ์, กั้นหยั่นทอง; เรืองวิทย์, นนทภา; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
24-Jul-2019การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Simple Tense และ Past Simple Tense ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1ปานฤทัย, สิทธิราษฎร์; สุธีร์, นนทภา; กมลณัฏฐ์, พลวัน
24-Jul-2019การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การทำเครื่องเงินในจังหวัดเชียงใหม่สุพจน์, ใหม่กันทะ; สุธีร์, นนทภา; อรุณรัตน์, วิเชียรเขียว
24-Jul-2019การพัฒนารูปแบบการเผยแพร่ศาสนธรรมของโครงการพระธรรมจาริกที่มีประสิทธิผลคำเหิ้ง, คำสาว; ชวิศ, จิตรวิจารณ์; กัลยา, ธรรมพงษา
26-Jul-2019การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4สุขสันติ์, จันลาวงศ์; ประวัติ, พื้นผาสุข; สกล, แก้วศิริ
24-Jul-2019การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนาในประเทศไทยฉฬภิญญา, ตรีวิทย์; สุธีร์, นนทภา; พิศมัย, อาวะกุลพาณิชย์
26-Jul-2019การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 : กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบอานงค์, ปินตา; สุธีร์, นนทภา; จินตนา, มัธยมบุรุษ
26-Jul-2019การศึกษาสภาพการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนขนาดเล็กในทัศนะของครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ดำรง, ปันทวัง; หนูม้วน, ร่มแก้ว; สมศักดิ์, เอี่ยมธรรมชาติ
26-Jul-2019การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2วิเชียร, ถาวงศ์; หนูม้วน, ร่มแก้ว; จักรกฤช, วิชา