Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 461-470 of 517 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
1-Aug-2019ประสิทธิผลของการเรียนการสอนเรขาคณิตวิเคราะห์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : โปรแกรมจีออร์เมเตอร์สเก็ตแพ็ดรัตนา, นันทชัย; กัลยา, ธรรมพงษา; ดาวรุ่ง, วีระกุล
5-Aug-2019การใช้นิทานเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีสุพัตรา, สุขงามเจริญ; ชาตรี, มณีโกศล; เยี่ยมลักษณ์, อุดาการ
5-Aug-2019การจัดการศึกษานอกโรงเรียนของศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง โดยการมีส่วนร่วมของขุมขนกชพรรณ, แก้วปัญญา; สนิท, สัตโยภาส; ชูสิทธิ์, ชูชาติ
1-Aug-2019สมรรถนะที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 =$bThe Level of competency that affects on the achievement of the small schools administrators, Mae Hong Son educational service area 1ไมตรี, หาญแก้ว; วรรณวดี, ม้าลำพอง; สกล, แก้วศิริ
1-Aug-2019ปัจจัยที่ส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายสิงหนาทราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนบุษบง, ชัยเทพ; วรรณวดี, ม้าลำพอง; อรพินทร์, ศิริบุญมา
1-Aug-2019ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการบริหารโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1สุนันยา, หาญแก้ว; วรรณวดี, ม้าลำพอง; สกล, แก้วศิริ
1-Aug-2019บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3ประสาน, ประทุมมณี; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
1-Aug-2019แนวทางในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1ดวงจันทร์ , แก้วจีน; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; จักรกฤช, วิชา
5-Aug-2019การพัฒนาการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ ตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานเขตพื้นที่กาณศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2อนงค์, หมุดดี; ถมรัตน์, นันทิทรรภ; ประพันธ์, สุทธาวาส
5-Aug-2019การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายศิรินทร์ทิพย์, ชุมภูเมือง; กมลณัฏฐ์, พลวัน; ประยุทธ, วงศ์แปง