Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 471-480 of 517 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
5-Aug-2019การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านแม่หาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2วิทยา, ธุระอบ; วรรณวดี, ม้าลำพอง; เกตุมณี, มากมี
5-Aug-2019การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันมะนะ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนอัมพร, ไวยโภคา; จิติมา, กตัญญู; วันทนีย์, ชวพงค์
5-Aug-2019การพัฒนาชุดฝึกอบรมการวิจัยชั้นเรียนโดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนถนิมพิมพา , สิงหสุรศักดิ์; ประวัติ, พื้นผาสุข; สกล, แก้วศิริ
5-Aug-2019การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การอ่านคิดวิเคราะห์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปกานต์, อุดมธนะสารสกุล; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์; สนิท, สัตโยภาส
9-Apr-2017ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อการท่องเที่ยวในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่จื้อถัง, เฉน; ธรรมกิตติ์, ธรรมโม
5-Aug-2019การประเมินหลักสุตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1สายพิณ, งามสนิท; ชาตรี, มณีโกศล; ยุพิน, อินทะยะ
5-Aug-2019การบริหารงานการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักธรรมาภิบาล ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 7ประยุทธ, อารโยทัย; ถาวร, เกียรติไชยากร; โกมล, แพนพา
17-Nov-2015การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบเลือกสรรจิราภรณ์ ฤทธิชัย
12-Nov-2015การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2สารภี พงษ์พันธ์
17-Nov-2015การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การทำขนมโดนัท สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6จุฬาลักษณ์ กาวารี