Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 471-480 of 519 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
1-Aug-2019บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3ประสาน, ประทุมมณี; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
1-Aug-2019แนวทางในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1ดวงจันทร์ , แก้วจีน; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; จักรกฤช, วิชา
5-Aug-2019การพัฒนาการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ ตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานเขตพื้นที่กาณศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2อนงค์, หมุดดี; ถมรัตน์, นันทิทรรภ; ประพันธ์, สุทธาวาส
5-Aug-2019การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายศิรินทร์ทิพย์, ชุมภูเมือง; กมลณัฏฐ์, พลวัน; ประยุทธ, วงศ์แปง
5-Aug-2019การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านแม่หาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2วิทยา, ธุระอบ; วรรณวดี, ม้าลำพอง; เกตุมณี, มากมี
5-Aug-2019การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันมะนะ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนอัมพร, ไวยโภคา; จิติมา, กตัญญู; วันทนีย์, ชวพงค์
5-Aug-2019การพัฒนาชุดฝึกอบรมการวิจัยชั้นเรียนโดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนถนิมพิมพา , สิงหสุรศักดิ์; ประวัติ, พื้นผาสุข; สกล, แก้วศิริ
5-Aug-2019การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การอ่านคิดวิเคราะห์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปกานต์, อุดมธนะสารสกุล; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์; สนิท, สัตโยภาส
9-Apr-2017ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อการท่องเที่ยวในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่จื้อถัง, เฉน; ธรรมกิตติ์, ธรรมโม
5-Aug-2019การประเมินหลักสุตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1สายพิณ, งามสนิท; ชาตรี, มณีโกศล; ยุพิน, อินทะยะ