Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 61-70 of 223 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
14-Nov-2015การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสร้างองค์ความรู้เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สำหรับ พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ใจมั่น, พิชาภพ
11-Nov-2015การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ 4 MAT เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ สำหนับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ลือนาม, สิริวัฒน์
17-Nov-2015การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการบ้านมั่นคง : จังหวัดเชียงใหม่กิ่งสุวรรณพงษ์, พิรุณ
17-Nov-2015การเสนอรูปแบบการจัดการบริการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมบิลหลี, อรุณ
17-Nov-2015การพัฒนาชุดฝึกอบรมการวิจัยชั้นเรียนโดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนสิงหสุรศักดิ์, ถนิมพิมพา
11-Nov-2015การมีส่วนร่วมของภาคีสุขภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนวงศ์ศักดิ์ศรี, เรวัตร
17-Nov-2015ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน (ENG 0101) ของนักศึกษากลุ่มที่ได้เรียนและกลุ่มที่ไม่ได้เรียน รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานพลับอินทร์, ภัทรานี
11-Nov-2015การสร้างและใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง โรงเรียนบ้านผาแดงอินต๊ะ, เมลดา
11-Nov-2015อนาคตภาพการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพสำหรับผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดเชียงใหม่เหล็กสมบูรณ์, ทรงกรด
17-Nov-2015การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองด้วยกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกัน กรณีศึกษา : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ) สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1อินต๊ะสาร., ชลีพร