Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 61-70 of 519 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
17-Nov-2015การศึกษาบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาและความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน กลุ่มเครือข่ายไตรมิตร อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนชัยเสนา, สุพัฒน์
19-Nov-2015ทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอน เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5หล้าเต็น, สมพล
12-Nov-2015ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารออมสินภาค 8มิกขุนทด, ปรางทิพย์
17-Nov-2015การป้องกันโรคพยาธิแส้ม้าของนักเรียนประถมศึกษาแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดเเม่ฮ่องสอนกีฬาแปง, อัญชลี
9-Nov-2015กระบวนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้านการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กันติยะ, พยอมรัก
11-Nov-2015ผู้อพยพชาวไทยใหญ่กับแนวทางการพัฒนาดุลยภาพด้านความมั่นคงของไทยติยะโคตร, วีระพล
17-Nov-2015แนวทางการพัฒนาครูในโรงเรียนอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1วงค์คำ, จันทร์ทิพย์
11-Nov-2015การสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง อนุพันธ์สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ศรีสุวรรณ์, อุทัย
17-Nov-2015การศึกษาศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่า โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในชุมชนหมู่บ้านห้วยน้ำขุ่น ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายแซ่ลี้, ซือฟาง
11-Nov-2015การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่เลิศพิพัฒน์วงศ์, สุรีย์