Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 635 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
11-Nov-2015การศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของชุมชนต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือปันจะนะ, ทัศรินทร์
17-Nov-2015การศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อความสำเร็จของธุระกิจในจังหวัดเชียงรายแสนคำ, ศรันญา
11-Nov-2015การอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยภาพยนตร์สารคดี "ฮักบ้านเกิด" สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่มณีขัยกุล, อัญวรีย์
18-Nov-2015การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก ตามทัศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1ประสพโชควัฒนา, อธิโชค
17-Nov-2015ความพร้อมของกลุ่มอาชีพทอผ้าสตรีศรีเมืองยู้ ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดลำพูน ในการใช้่ระบบบริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ปัญญาวงศ์, ศราวุธ
11-Nov-2015คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิตในทัศนะของผู้ใช้บัณทิตในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เมืองชื่น, พีราวัฒน์
18-Nov-2015การนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2พงษ์ช้าง, วินัย
19-Nov-2015การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการใช้เครื่องใช้สำนักงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยไชยสุข, พลอยไพลิน
11-Nov-2015การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นปฏิสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาญี่ปุ่น เพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ไชยโยกาศ, อมาวสี
19-Nov-2015ความพึงพอใจของผู้บริหารและครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1ไชยนา, สุพิน